×

آیین نامه اجرائی بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384کل کشور

آیین نامه اجرائی بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384کل کشور

آیین-نامه-اجرائی-بند-«الف»-تبصره-(16)-قانون-بودجه-سال-1384کل-کشورآیین نامه اجرائی بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384کل کشور
ماده 1ـ اعتبار مندرج در برنامه 30203 دستگاههای اجرایی کشور حسب قانون بودجه سال 1384کل کشور، صرفا به اموری اختصاص یابد که در چارچوب ماموریتها، اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی، منجر به توسعه مشارکت زنان و تقویت نهاد خانواده شود. دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند پیشنهادات خود را از محل اعتبار برنامه 30203 در چارچوب این آیین نامه تهیه و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
ماده 2ـ مرکز امئر مشارکت زنان اعتبار منظورشده در برنامه 30203 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اختصاص می دهد که اهداف مذکور در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1383 ـ زا محقق می نمایند.
تبصره ـ سازمانهای غیر دولتی که فعالیتهای آنها منجر به تحقق اهداف مقرر در ماده (111) قانون یادشده می گردد، می توانند از طریق مرکز امور مشارکت زنان از اعتبارات یادشده استفاده نمایند.
ماده 3 ـ مرکز امور مشارکت زنان موظف است از کل اعتبار موضوع این آیین نامه حداقل ده درصد (10%) را به طرحهای بسیج خواهران و کانونهای فرهنگی و ورزشی بسیج خواهران و بیست و پنج درصد (25%) در جهت تحکیم خانواذه و بیست و پنج درصد (25%) در جهت تسهیل ازدواج اختصاص دهدتا از طریق مبادله مافقتنامه در راستای اهداف ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ هزینه گردد.
ماده 4 ـ اولویتهای امور زنان از محل اعتبارات برنامه 30203 مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان به شرح زیر می باشد:
الف ـ ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و اطلاع رسانی جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان، بهداشت و سلامت روانی و جسمانی آنان، کاهش آسیبهای اجتماعی مورد ابتلای زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان.
ب ـ بهینه سازی اوقلت فراغت زنان از طریق افزایش توان دسترسی به فضاها و برنامه های تفریحی، ورزشی و فرهنگی.
ج ـ زمینه سازی به منظور افزایش فرصتهای شغلی زنان و متعادل سازی بازار کار از حیث عرضه و تقاضای نیروی کار زنان.
د ـ زمینه سازی جهت ورود زنان نخبه به نظام برنامه ریزی کلان ملی و منطقه ای.
هـ ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به زنان.
و ـ توانمندسازی سازمانها و انجمنهای غیر دولتی زنان.
ز ـ کمک به تاسیس و توانمندی تعاونیهای زنان و حمایت از زنان کارآفرین.
ح ـ حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مطالعات زنان.
ط ـ حمایت و تشویق از زنان هنرمند، محقق، نویسنده و مترجم.
ماده 5 ـ سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند معادل بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از کل اعتبارات استانی (نظام درآمد ـ هزینه استان) را به صورت متمرکز به برنامه 30203 اختصاص دهند تا از طریق دستگاهها ی اجرایی استانی در چارچوب اولویتهای مندرج در ماده (4) این آیین نامه و مصوبات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها هزینه گردد.
ماده 6 ـ پرداخت هزینه های رفاهی به کارکنان زن و اجرای هرگونه مراسم به مناسبتهای مختلف از محل اعتبار برنامه 30203ممنوع است.
ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی و سازمانهای غیر دولتی زنان موضوع این آیین نامه موظفند عملکرد فعالیتهای اجرایی خود را در اجرای این آیین نامه می باشد تا مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری هماهنگ نموده و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به مرکز یادشده ارسال نمایند و مرکز نیز گزارشات دریافتی از دستگاههای اجرایی ملی و استانی را پس از اظهارنظر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17586

تاریخ تصویب : 1384/4/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.