جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند(11) ماده ( 121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ در این آین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار برده می شوند:
الف ـ پدافند غیرعامل: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها و تاسیسات، تجهیزات و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد.
ب ـ مراکز تحت پوشش: کلیه تاسیسات زیربنایی، ساختمانهای حساس و و شریانهای اصلی و حیاتی کشور اعم از آنکه در دست مطالعه، اجرا و یا در حال بهره برداری می باشند و احتمال حملات نظامی دشمن علیه انها وجود دارد
به شرح زیر سطح بندی می شود:
1 ـ اصلی و حیاتی : مراکزی که دارای گستره فعالیت ملی می باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث اختلال کلی در اداره امور کشور می گردد.
2 ـ مراکز حساس: مراکزی که دارای گستره فعالیت منطقه ای می باشندو وجود و استمرار فعالیت آنها برای مناطقی از کشور ضروری است و اسیب یا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می گردد.
3 ـ مراکز مهم: مراکزی که دارای گستره فعالیت محلی می باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می گردد.
ج ـ کمیته دائمی: کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، دولت و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) که براسا سفرمان رهبری تشکیل گردیده است.
د ـ دبیرخانه کمیته دائمی: دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر عامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح.
هـ ـ سازمان مدیریت: سازمان مدیریت و بنامه ریزی کشور.
و ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ز ـ قرارگاه پدافند: قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء(ص).
ح ـ کمیته دستگاه اجرایی: کمیته های پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی کشور که با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه یا یکی از معاونین وی با اختیارات کافی تشکیل می گردد.
ماده 2 ـ وظایف و اختیارات کمیته دائمی عبارتند از:
1 ـ تصویب سیاستها و خط مشی های پدافند غیرعامل.
2 ـ ایجاد زمینه های مناسب فرهنگی به منظور ارتقای آگاهی در خصوص پدافند غیر عامل.
3 ـ تصویب ضوابط و دستورالعملهای (عمومی و اختصاصی) مرتبط با این آیین نامه.
4 ـ تعیین مصادیق تاسیسات زیربنایی، ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور.
5 ـ تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش براساس پیشنهاد دستگاه مربوط.
6 ـ تصویب طرحهای پدافند غیرعامل و برآورد اعتبار مورد نیازآن.
تبصره ـ کمیته دائمی می تواند حسب مورد تصویب طرحهای پدافند غیرعامل مراکز مهم را به کمیته پدافند غیرعامل دستگاههای مشمول تفویض نماید.
7 ـ بررسی و تایید نتایج ارزیابی ها از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل به منظور اصلاح و بهینه سازی طرحها و روش ها.
8 ـ نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه موجود.
9 ـ ایجاد همامنگی لازم در دستگاههای اجرایی به منظور توسعه، ارتقای آگاهی و رعایت پدافند غیرعامل.
ماده 3 ـ دبیرخانه کمیته دائمی وظایف و اختیارات زیر را برعهده دارد:
1 ـ تهیه پیش نویس سیاستها و خط مشی ها به منظور ارائه به کمیته دائمی.
2 ـ بررسی دستورالعملهای پیشنهادی و تنظیم دستور جلسات کمیته دائمی.
3 ـ تنظیم اولویت موضوعات جهت طرح در جلسات کمیته دائمی.
4 ـ ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای مصوب کمیته دائمی به دستگاههای مشمول.
ماده 4 ـ وزارت دفاع دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 ـ پیگیری اجرای طرحهای پدافند غیرعامل.
2 ـ تهیه و تدوین ضوابط و مقررات عمومی در زمینه پدافند غیرعامل و پیشنهاد آن به کمیته دائمی.
3 ـ انجام پژوهشهای نظری و کاربردی عمومی در زمینه پدافند غیرعامل با استفاده از ظرفیتهای بخش دفاع.
4 ـ برنامه ریزی و اجرای آموزشهای کوتاه مدت پدافند غیرعامل.
5 ـ ارزیابی فنی طرحهای پدافند غیرعامل تهیه شده توسط کمیته دستگاههای اجرایی.
6 ـ تهیه گزارش نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی و ارائه آن به کمیته دائمی.
ماده 5 ـ سازمان مدیریت مسئول لحاظ نمودن مصوبات فنی کمیته دائمی در تهیه، تدوین و ابلاغ ضوابط و معیارهای فنی به دستگاههای اجرایی می باشد.
ماده 6 ـ قرارگاه پدافند دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1 ـ تبیین و برآورد تهدیدات و شناسایی دقیق تسلیحات دشمن از نظر زمان، حجم و منطقه عمل جهت ارائه به کمیته دائمی.
2 ـ هماهنگ سازی برنامه های پدافند عامل و غیرعامل با توجه به میزان اثربخشی پدافند در هر نقطه و ارایه پیشنهاد به کمیته دائمی.
3 ـ ارزیابی عملیاتی اولویت بندی مراکز تحت پوشش با توجه به برآورد تهدیدات و پیشنهاد به کمیته دائمی.
ماده 7 ـ وظایف و اختیارات کمیته های دستگاههای اجرایی عبارتند از:
1 ـ بررسی و پیشنهاد سطح بندی و اولویت بندی مراکز دستگاه مربوط.
2 ـ پیگیری تهیه و اجرای طرح پدافند غیرعامل مراکز موجود براساس مصوبات کمیته دائمی و نظام فنی و اجرایی کشور به نحوی که در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ حداقل مراکز حیاتی و حساس کشور ایمن سازی شوند.
3 ـ نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در طرحهای دستگاه مربوط.
4 ـ انجام پژوهشها و آموزشهای تخصصی و عمومی در زمینه پدافند غیرعامل مرتبط با موضوعات تخصصی دستگاه مربوط.
ماده 8 ـ در مورد طرحهای مصوب و در دست اجرا یا در دست مطالعه که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تامین می گردد، دستگاه اجرایی موظف است اعتبار مربوط به رعایت اجرای ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل را ضمن اعتبار سالانه ان دستگاه پیش بینی نماید.
ماده 9 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به مصوبات کمیته دائمی در مورد تامین اعتبار مراکز در حال بهره برداری، مربوط به دستگاههایی که از محل بودجه عمومی کشور تامین اعتبار می گردند، براساس پیشنهاد هر یک از دستگاههای اجرایی و با رعایت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مراکز مذکور را ضمن لایحه بودجه سالیانه کشور پیش بینی می نماید.
ماده 10 ـ کلیه شرکتهای دولتی موظفند اعتبار مورد نیاز برای طرحهای پدافند غیرعامل مربوط به مراکز در حال بهره برداری، در دست اجرا و یا در دست مطالعه مربوط را از محل منابع داخلی پیش بینی و تامین نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17586
تاریخ تصویب :
1384/4/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :