×

آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی

آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی

آیین-نامه-چتر-ایمنی-رفاه-اجتماعیآیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
ماده 1 ـدر این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف ـ چتر ایمنی رفاه اجتماعی: مجموعه ای از سیاستها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی است که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می شود.
ب ـ گروههای آسیب پذیر: افرادی از جامعه که در معرض مخاطرات اجتماعی هستند و به ساماندهی م بازپروری نیاز دارند.
پ ـ فقر شدید: وضعیتی است که در آن اگر تمامی درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأمین (2000) کیلو کالری روزانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد.
ت ـ فر مطلق: وضعیتی است که در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خوراکی و غیرخوراکی (مسکن،پوشاک،درمان و آموزش) خود نباشد.
ث ـ جامعه سالم: جامعه ای است که افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبرو هستند.
ج ـ مدیریت مخاطرات: استفاده از سازوکارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از رویدادهای نامطلوب اجتماعی،اقتصادی که منجر به کاهش سطح زندگی افراد می شود.
چ ـ وزارت رفاه: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ماده 2 ـ جمعیت هدف تحت پوشش این ایین نامه به سه گروه درامدی زیر طبقه بندی می شوند:
گروه اول ـ جمعیت زیر خط فقر شدید.
گروه دوم ـ جمعیت مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق.
گروه سوم ـ جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق(جامعه سالم).
تبصره 1 ـ برای گروههای اول و دوم اقدامات جبرانی و برای گروه سوم اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه انجام می گیرد.
تبصره 2 ـ برای کاهش مخاطرات و تأمین پوشش کامل گروههای آسیب پذیر یک محدوده ده درصدی درآمدی بالاتر از خط فقر مطلق به جمعیت گروه دوم اضافه می شود.
تبصره 3 ـ مرجع تعیین سبد مطلوب غذایی و تدوین و بعبود الگوی نگهداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با رعایت ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اقدام خواهدنمود. وزارت رفاه مکلف است بر مبنای سبد یادشده، معادل درآمدی خطر فقر شدید خانوار را سالانه محاسبه و اعلام نماید.
تبصره 4 ـ وزارت رفاه موظف است در نیمه اول هرسال معادل درآمدی خطرفقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تذیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی اعلام نماید و مبنای اجرای این آیین نامه قراردهد.
تبصره 5 ـ اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای جمعیت گروه سوم، موضوع تبصره (1) این ماده بنا به پیشنهاد وزارت رفاه به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می رسد.
ماده3 ـ خانوارهای دارای فقر شدید ب صورت امل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرندو اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ کودکان بی سرپرست.
ب ـ زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست.
پ ـ سالمندان.
ت ـ معلولان.
ث ـ سایرین(بیکاران، معتادین، بیماران مزمن جنسی و روانی و …).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروههای هدف از نظر آسیب پذیری و اولویت ارایه خدمات بر عهده وزارت رفاه است.
ماده 4 ـ اقدامات و برنامه های حمایتی موضوع این آیین نامه عبارتند از امنیت تغذیه، بهداشت و درمان پایه، اشتغال مولد، توانمندسازی، ارتقای آگاهی عمومی، مسکن و مدیریت مخاطرات.
تبصره ـ میزان و نوع خدمات مورد نیاز، توسط وزارت رفاه بارعایت قوانین و مقررات حمایتی موجود با همکاری نهادها و دستگاههای اجرایی ذی ربط ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، تدوین و پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان اولویتهای اجرایی، به نهادها و دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد. نهادها و دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت رفاه مکلفند مطابق اولویتهای ابلاغ شده برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع خود را تنظیم و اجرا نمایند.
ماده 5 ـ وزارت رفاه موظف است در اجرای بند«م» ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـمصوب 1383 ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کشور و نهادهای مردمی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، معتمدان محلی و خیران نسبت به شناسایی واجدان شرایط برخورداری از حمایتهای موضوع این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهای همکار در امر شناسایی موظفند اطلاعات خانوارهای تحت پوشش یا شناسایی شده خود را با کد ملی آنها در اختیار استانداریها قرار دهند. استانداریها به نمایندگی از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارایه شده توسط آن وزارتخانه ضمن برپایی اطلاعات نسبت به پایش اطلاعات و ارسال آن به وزارت یادشده اقدام نمایند.
ماده 6 ـ در اجرای بند«الف» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی، هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط برعهده شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.
شورای یادشده سازوکار مناسب برای اجرای این آیین نامه را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات اجرا می نماید.
تبصره ـ هماهنگی و نظارت بر اجرای این آیین نامه در استانها برعهده استاندار و نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشد.
ماده 7 ـ دستگاههای ذی ربط موظفند با رعایت اصول و سیاستهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با چتر ایمنی رفاه اجتماعی ظرف (45) روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به شرح زیر اقدام و پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند:
الف ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور توانمندسازی افراد موضوع این آیین نامه آموزشهای مهارتی خاصی را طراحی نماید.
ب ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین حداقل سرپناه برای خانوارهای موضوع این آیین نامه و سازوکارهای برخورداری از آن با رعایت بند«د» ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اقدام نماید.
پ ـ وزارت رفاه موظف است ضمن برپایی سازوکارهای مناسب جهت برخورداری گروههای آسیب پذیراز خدمات درمانی پایه،نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروههای آسیب پذیر و برنامه های آموزشی اقدام نماید.
ماده 8 ـ وزارت رفاه براساس تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ضمن راهبری منابع اختصاص یافته به برنامه های چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موظف است گزارش نظارتی اقدامات انجام گرفته دستگاههای ذی ربط در خصوص اجرای برنامه های یادشده مذکور را هر شش ماه یکبار به هیئت دولت ارایه نماید.
ماده 9ـ کلیه دستگاههای اجرایی که از منابع موضوع ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اعتباری را در اختیار دارندموظف هستند در مصرف اعتبار یادشده اولویت را به حمایت از برنامه ها و اقدامات موضوع ماده(4) این آیین نامه اختصاص دهند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است در لوایح بودجه سالانه مابه التفاوت اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه و اعتبار مندرج در ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را پیش بینی نماید.
ماده 10ـ این آیین نامه در سال 1384 در سه استان کشور با تشخیص وزارت رفاه اجرا خواهد شد.
ماده 11ـ آن دسته از دستگاههای اجرایی که براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای آنها وظایفی پیش بینی شده است موظفند وظایف مرتبط با این آیین نامه را با اولویت انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17575

تاریخ تصویب : 1384/3/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان تامین اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.