×

آیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان

آیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان

آیین-نامه-اجرایی-برنامه-جامع-ساماندهی-اوقات-فراغت-جوانانآیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان
ماده 1 ـ در این ایین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ برنامه چهارم توسعه: برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ
ب ـ سازمان مدیریت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ج ـ ستاد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان.
د ـ جوانان: کلیه جمعیت 15 ـ 29 ساله کشور.
هـ ـ برنامه: برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان.
ماده 2 ـ سازمان ملی جوانان موظف است با همکاری سازمان مدیریت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن تدوین شاخصهای کمی و کیفی مربوط به اوقات فراغت و نیازهای فراغتی جوانان ظرف سه ماه، به عنوان مبنای ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، اقدامات اجرایی مربوط به هر یک از برنامه ها را به همراه تقسیم کار ملی پیشنهادی تهیه و به تصویب ستاد برساند.
ماده 3 ـ دستگاههای مرتبط با برنامه فراغتی جوانان موظفند در طول برنامه چهارم توسعه و در چارچوب استراتژیها، سیاستها، خط مشی ها و سازمان اجرایی برنامه، با محوریت برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی، برنامه تقویت نقش خانواده، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در برنامه های فراغتی، برنامه بهینه سازی زیرساختهای فراغتی،برنامه توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی و برنامه توانمندسازی ساختارهای اجرایی مرتبط با اوقات فراغت جوانان، ضمن انجام فعالیتها و اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف برنامه، حداکثر 3 ماه پس از تصویب اقدامات اجرایی مربوط به برنامه ها و تقسیم کار ملی در ستاد، پروژه های مربوط را در سطح ملی و استانی تدوین و جهت تصویب به دبیر خانه ستاد ارایه دهند.
ماده 4 ـ دستگاههای مرتبط با برنامه های فراغتی جوانان موظفند در طول برنامه چهارم توسعه با محوریت تقویت نقش خانوادهها، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی جوانان و بخش خصوصی در برنامه های فراغتی موجب کاهش نصدی گری دولت و افزایش مشارکت بخشهای غیر دولتی در برنامه های فراغتی را فراهم آورند.
ماده 5 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن تولید برنامه های رسانه ای در زمینه اهمیت و ضرورت گذاران صحیح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به عنوان یک نیاز اساسی و همچنین فرهنگ سازی و جریان سازی در زمینه برنامه های فراغتی و گردشگری، برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی در زمینه گذاران اوقات فراغت را به همراه تقسیم کار ملی پیشنهادی، تهیه و جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده 6 ـ سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت موظفند اقدامات اجرایی مربوط به برنامه بهینه سازی زیرساختهای فراغتی، برنامه توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی و برنامه توانمندسازی ساختارهای اجرایی مرتبط با اوقات فراغت جوانان را به همراه تقسیم کار ملی پیشنهادی، تهیه و جهت تصویب به ستاد ارایه نمایند.
ماده 7 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی برنامه ها و سیاستهای گسترش فرهنگ استفاده از اوقات فراغت، برنامه های اوقات فراغت و توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی جوانان در بستر IT را حمایت نماید.
ماده 8 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در چارچوب سیاستها، خط مشی ها و برنامه های اجرایی، اقدامات لازم را به منظور تقویت و فعال سازی و بهره گیری مطلوب از مساجد، فضاها و اماکن مذهبی و فرهنگی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی و گردشگری انجام دهند.
ماده 9 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان ملی جوانان، زمینه بهره گیری رایگان جوانان از اماکن تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به منظور پشتیبانی و حمایت از سازمانهای ذی ربط در امور گردشگری جوانان و جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی جوانان در زمینه فعالیتهای گردشگری، فراهم نماید.
ماده 10ـ سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی سازمان ملی جوانان به منظور بهره مندی مناسب جوانان از امکانات و برنامه های ورزشی، ضمن تشویق و ترغیب بخش خصوصی در ارایه خدمات ویژه و مناسب به جوانان در زمینه گذاران اوقات فراغت، منابع و امکانات خود را ذر این زمینه برای ارایه خدمات به مناطق محروم و جوان روستایی اختصاص دهد.
ماده 11 ـ استانداران سراسر کشور موظفند « ستاد ساماندهی اوقات فراغت » را به طور مستمر به منظور اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون اوقات فراغت، اجرای مفاد برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت، جذب اعتبار از نهادهای مدنی و بخش خصوصی، تأمین و تجمیع اعتبار دستگاهها، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، برقراری پل ارتباطی بین گروه هدف از یک طرف و ساختارهای دولتی، غیردولتی و خصوصی از طرف دیگر به منظور توانمندسازی ساختارهای اجرایی مرتبط با اوقات فراغت را تشکیل دهند. در کلیه استانها ستاد ساماندهی اوقات فراغت با ریاست استاندار و دبیری سازمان ملی جوانان تشکیل می گردد.
ماده 12 ـ سازمان ملی جوانان، به عنوان ناظر بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه ها و اقدامات اجرایی ساماندهی اوقات فراغت جوانان موظف است با همکاری سازمان مدیریت پیگیریهای لازم را به منظور انجام وظایف محوله دستگاههای دولتی و غیردولتی ذی ربط به عمل آورده و هر ساله گزارش پیشرفت کار در زمینه ساماندهی اوقات فراغت جوانان را براساس گزارشهای ستاد به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره ـ سازمان مدیریت موظف است از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی ذی ربط، اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد را از سال 1384 در قالب برنامه ساماندهی اوقات فراغت در ذیل ردیف دستگاههای مربوط منظور نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17575

تاریخ تصویب : 1384/2/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.