جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تعیین سود بازرگانی پرتقال ، نارنگی و سیب وارداتی
وزارت بازرگانیوزارت صنایع و معادنوزارت امور اقتصادی و دارایی
وزرای عضو کمسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 8/8/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794 ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :
« سود بازرگانی پرتقال ، نارنگی و سیب وارداتی تا تاریخ 1/12/1384 به میزان سی درصد (30%) و بعد از آن به میزان چهاردرصد (4%) تعیین می گردد.»
این تصویب نامه در تاریخ 22/9/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17720
تاریخ تصویب :
1384/8/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :