جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/9/1384 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل گردید ، بنا به پیشنهاد سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری و وزارتخانه های کشور ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود :
تبصره ماده (6) تصویب نامه شماره 51100/ت33654 ه مورخ 8/9/1384 ، موضوع آئین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور به عنوان تبصره (1) تعیین و متن زیر به عنوان تبصره(2) به ماده یاد شده الحاق می شود :
تبصره 2- وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تکمیل مطالعه طرح بافت فرسوده شهرهای استان سیستان و بلوچستان تسریع و برای اجرای آن تا مبلغ بیست و پنج میلیون دلار از محل تسهیلات فاینانس مربوط برای استان مزبور اختصاص یابد .
معاون اول رئیس جمهوری – پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17720
تاریخ تصویب :
1384/9/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :