جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن .
ب – شورا: شوراهای اسلامی موضوع قانون
ماده 2- پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است . این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری ، صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 3- شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آئین نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پاره وقت آن دسته از اعضای شورا را که جزء کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند ، تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آئین نامه یاد شده مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور اقدام خواهد شد .
ماده 4- به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا ، کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده 5- پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رئیس شورا و حق حضور در جلسات کمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید رئیس شورا مجاز است .
ماده 6- پرداخت حق جلسه به اعضای شورا براساس جدول زیر انجام می شود :
ردیف عنوان ( شورا ) حداکثر ساعات جلسه ( درماه ) حق جلسه ( هر ساعت– ریال )
1 شورای روستا ( عشایر) 20 000/35
2 شورای بخش 12 000/49
3 شوراتی شهر (غیرکلان شهرها ) 50 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
4 شورای شهر (کلان شهر ) بالای یک میلیون نفر 60 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر ( کلان شهرها ) بالای پنج میلیون نفر 70
شورای شهرستان 15 000/49
5 شورای استان 20 000/63
6 شورای عالی استانها 40 000/84
تبصره 1- تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیفهای (3و4) مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود.
تبصره 2- پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است .
ماده 7- پرداخت حق مأموریت به اعضای شورا به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 8- پرداخت مبالغ موضوع این آئین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد .
ماده 9- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 67842/ت30877 مورخ 20/11/1383 می شود .
معاون اول رئیس جمهوری – پرویز داودی
 

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17720
تاریخ تصویب :
1384-9-2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :