جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 39464/4089/52 مورخ 30/9/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تصویب نمود :
میزان سود مقرر درماده (4) پیوست شماره (1) و ماده (5) پیوست شماره (2) آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 51100/ت33654 ه مورخ 8/9/1384 به پانزده و نیم درصد (5/15%) اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17733
تاریخ تصویب :
1384/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :