جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2176/16 مورخ 16/5/1384 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370 تصویب نمود :
1- برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مشروط بر اینکه هزینه های برگزاری گردهمایی یاد شده از مبلغ دویست میلیون ریال تجاوز ننماید ،مجاز است .
2- پژوهشکده یاد شده می تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است درچارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17737
تاریخ تصویب :
1384/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :