×

ثبت اجاره نامه

ثبت اجاره نامه

ثبت-اجاره-نامه
رای دیوان عالی کشور
اگربنای طرفین برواقع ساختن اجاره رسمی بوده ولی موجربرای تکمیل تشریفات رسمی وامضای دفاترحاضرنگرددوصاحب دفترهم قرارداداجاره را معتبرتشخیص نکرده ومطابق مقررات ثبت به نفوذآن اظهارننموده باشد بلکه فقط تسجیل کرده باشدکه (تمام مراتب مسطوره دراین ورقه نزداینجانب واقع شد)باوصف عدم رسمیت ونبودن دلیلی براینکه طرفین به این قرارداد ترتیب اثرداده باشند.نمی توان حکم برالزام موجربه امضای دفاترورسمیت دادن اجاره داد.
حکم شماره 214-14/7/22شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 214

تاریخ تصویب : 1322/07/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.