جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
1- در ابتدای تبصره ماده 5 «مؤسسه » به «مؤسسه ی کیفری « تبدیل شود.
2- در صدر ماده 24 پس از واژه «زندان ها » ویرگول های قبل و بعد این واژه حذف شوند .
3- در جمله آخر بند 16 ماده 30 واژه «مراقب» به «مراقبت» تبدیل شود .
4- در بند نخست ماده 39 واژه «مافی» به «تدابیری » تبدیل شود .
5- در جمله ی آخر صدر ماده 44 واژه «پرسی » با «رییس» تبدیل شود .
6- دربند 4 ماده 44، واژه «بازرس» به «با رئیس» تبدیل شود .
7- در صدر ماده 50 پس از واژه زندان ها حرف «واو» اضافه و پس از واژه اشتغال حرف «واو» حذف شود .
8- در جمله دوم تبصره ماده 116 پیش از قاضی ناظر «با» به «به» تبدیل گردد.
9- در متن ماده 213 شماره ماده ذکر شده در متن از 125 به 124 تغییر یابد .
10- در متن ماده 214 عدد «214» به «213» تبدیل شود .
11- در متن ماده 222 ، پیش از واژه 221 ویرگول حذف گشته و «واو» اضافه شود .
12- در متن ماده 222 عدد «222» اخیر حذف شود .
13- در صدر ماده ی 232 پس از واژه «رییسان » واژه «زندان ها » اضافه شود .
14- در یک جلمه مانده به آخرین جمله تبصره 2 ماده 235 واژه «آئین نامه » به «ماده » تبدیل شود .
15- در ذیل تبصره 2 ماده 235 ، پس از عبارت «فرم مربوط به ماده 228» عدد «228» به «235» تغییر یابد .
16- در عنوان بخش چهارم پس از عبارت «آماده سازی برای خروج از زندان » «ولو» اضافه شود .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17759
تاریخ تصویب :
1384/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
موضوع :