جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

رأی شماره 425- 424 در خصوص 1- ابطال تبصره 4 ماده 3 آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و م‍ؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2- ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 «اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.» بنابراین اطلاق تبصره 4 ماده 3 آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق الذکر است . از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود و با این کیفیت نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 حسابرسی دیوان محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقی می شود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17753
تاریخ تصویب :
1384/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دانشگاه تهران
دیوان محاسبات استان تهران
موضوع :