جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

رأی شماره 449 درخصوص ابطال مصوبه شماره 16735/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظورتأمین هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررات آئین نامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده اند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به اینکه مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررات قانونی فوق الذکر تنظیم و تصویب شده است . بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17753
تاریخ تصویب :
1384/9/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی شهر تهران
موضوع :