جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به برگشت درآمدهای ارزی حاصل ازفروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئـت وزیـران در جلسـه مـورخ 30/11/1384 بنـا بـه پیـشنهـاد شمـاره 203103ـ313 مـورخ 25/11/1384 سـازمـان مـدیـریت و برنامه‌ریزی کشور و بـه‌استنـاد اصـل یکصـد و سـی و هشتـم قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در اجرای قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور ـ مصوب 1384ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
1ـ ارز مورد نیاز معادل مبالغ به شرح زیر را از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در سال 1384 (با برگشت وجوهی که در سال جاری از محل وصولی‌های صادرات نفت خام به حساب ذخیره ارزی منظور شده است) پس از فروش به نرخ روز ارز به‌تدریج و حداکثر تا تاریخ 25/12/1384 به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف «210101» قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور واریزکند:
الف ـ مـعـادل مبـلـغ بیـست و سـه هـزار و پـانـصـد و شصـت و چـهـار میـلیـارد (000/000/000/564/23) ریال موضوع بند « الف» ماده (2) قانون فوق‌الذکر.
ب ـ معادل مبلغ سه هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (000/000/000/180/3) ریال موضوع بند «ب» ماده (2) قانون فوق‌الذکر.
پ ـ معادل مبلغ پنج هزار و هفتصد میلیارد (000/000/000/700/5) ریال موضوع ماده (3) قانون فوق‌الذکر.
ت ـ معادل مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال موضوع ماده (4) قانون فوق‌الذکر.
2ـ از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در سال 1384 (با برگشت وجوهی که در سال جاری از محل وصولی‌های صادرات نفت خام به حساب ذخیره ارزی منظور شده است) ارز مورد نیاز معادل مبالغ مشروح زیر را از محل (3/7 درصد) سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء‌های (1) و (6) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به تدریج و حداکثر تا تاریخ 25/12/1384 به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف «210207» قسمت سوم قانون یادشده واریز کند. مبالغ موضوع این بند در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند «د» ‌تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور منظور می‌شود.
الف ـ معادل هشت هزار و ششصد میلیارد (000/000/000/600/8) ریال موضوع ماده (8) قانون متمم بودجه فوق‌الذکر.
ب ـ معـادل چهـار هـزار و پـانصـد میلیـارد (000/000/000/500/4) ریال موضوع ماده(9) قانون متمم بودجه فوق‌الذکر.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17772
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :