جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی بند «ی» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8890/020 مورخ 15/6/1384 وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند «ی» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
ماده (7) آیین نامه اجرایی بند «ی» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 13966/ت33113هـ‌ مورخ 30/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده 7ـ به منظور استفاده از حداکثر ظرفیتهای طبیعت‌گردی در عرصه جنگلهای کشور، طرحهای گردشگری در محدوده جنگلها در چارچوب دستورالعمل توافق‌شده بین سازمانهای حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری و جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تایید سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17772
تاریخ تصویب :
1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :