جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان شمالی

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 135454/42/4/1 مورخ 18/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان شمالی تصویب نمودند:
الف ـ نام دهستان قوشخانه از توابع بخش سرحد شهرستان شیروان به دهستان قوشخانه بالا تغییر می‌یابد.
ب ـ دهستان قوشخانه پایین به مرکزیت روستای علی محمد، مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، درتابعیت بخش سرحد شهرستان شیروان ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ استخر، ‌2ـ بزرلان سفلی، 3 ـ بزرلان‌علیا، 4ـ پاسگاه انتظامی، 5 ـ پیره 6 ـ جنگاه 7 ـ چاه آب شماره 1، 8 ـ چاه آب شماره 2، 9ـ چاه آب شماره 3، 10ـ چاه آب شماره4، 11ـ چاه آب سیدی، 12ـ چاه آب شماره 1 علی محمد، 13ـ چاه عمیق غـدیر 1، 14ـ چورچوری بالا، 15ـ چورچوری پایین، 16ـ حلـوا چشمـه، 17ـ رباط، 18 ـ سرچشمه، 19ـ سنجد، 20ـ شناقی سفلی، 21ـ شناقی علیا، 22ـ علی محمد، 23 ـ قشلاق سنجد، 24 ـ نان فایله.
ج ـ بخش قوشخانه، به مرکزیت روستای ینگی قلعه علیا، از ترکیب دهستان قوشخانه بالا و دهستان قوشخانه پایین در تابعیت شهرستان شیروان ایجاد و تأسیس می‌گردد.
د ـ با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند «ب» این تصویب‌نامه، چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست مندرج در بند مذکور و در نقشه پیوست، در محدوده آن ملاحظه شود و یا در آینده در محدوده آن به وجود آید، در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
هـ ـ روستای دشتک علیا از دهستان اترک بخش مانه شهرستان مانه و سملقان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، به دهستان جیرانسو از توابع بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17788
تاریخ تصویب :
1384/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :