جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس
وزرای عضو کمیسیون سیـاسی دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 128649/42/4/1 مورخ 5/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب نمودند.
1ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ رستم آباد 2ـ فتح‌آباد 3ـ امرآباد 4ـ منصورآباد 5 ـ معین‌آباد 6 ـ صمدآباد 7 ـ جهان‌آباد 8 ـ فرهادآباد 9ـ محمدآباد 10 ـ بوشیگان میرزایی 11ـ دهنو بوشیگان 12ـ صدرآباد از دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود به دهستان دریس بخش مذکور ملحق می‌گردند.
2ـ دهستان سمغان به مرکزیت روستای ملای‌انبار از مجموع روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ سمغان 2ـ ملای انبار 3ـ پیر سبز از توابع دهستان کوهمره بخش کوهمره شهرستان کازرون و نیز روستـاهـا و مزارع و مکانهای 1ـ قندیل 2 ـ مظفر آباد 3ـ میدانک 4ـ ‌تل‌میلک 5 ـ تل‌انجیر 6ـ دهنوغوری 7 ـ الیاس‌آباد 8 ـ صالح‌آباد 9 ـ تنگ برکه10 ـ شاه صالح از توابع دهستان امامزاده سید حسین بخش مرکزی شهرستان کازرون مطابق با نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کازرون ایجاد و تأسیس می‌گردد.
3ـ روسـتاها، مزارع و مکـانـهای 1ـ حـاجی‌آبـاد موزی 2ـ شیخی 3ـ شهید باهنر 4ـ‌ دهنوچمران از دهستان دریس بخش مرکزی شهرستان کازرون منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، به دهستان شاپور در تابعیت همین بخش الحاق می‌گردند.
4ـ دهستان انارستان به مرکزیت روستای انارستان از مجموع روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ ‌گنجه‌ای 2ـ حاجی‌آباد غوری 3 ـ حکیم باشی 4ـ رشن آباد 5 ـ بنگلو زرد اول 6 ـ بنگلو زرد دوم از توابع دهستان امامزاده سیدحسین از توابع بخش مرکزی کازرون و همچنین روستاهای 1ـ تل کوشک 2ـ حکیم باشی پایین 3ـ انارستـان 4ـ برج سوخته علیا 5 ـ برج سـوخته سفلی 6 ـ بازرنگان 7 ـ بوشیگان دیلمی 8 ـ حسین آباد 9 ـ جعفرآباد 10 ـ گچ خران 11 ـ دره سگ کشته 12ـ دری باغ 13ـ کوه اسک از توابع دهستان شاپور و تل کوهک از توابع دهستان دریس بخش مرکزی شهرستان کازرون مطابق نقشه 1:250000پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود،‌ در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کازرون ایجاد و تأسیس می‌گردد.
5 ـ دهستان امامزاده سید حسین از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون با مجموعه روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ تنگ چوگان سفلی 2ـ تنگ چوگان علیا 3ـ تنگ چوگان وسطی 4ـ تنگ چوگان دره شوری 5 ـ تنگ چوگان کشکولی6 ـ سید حسین 7 ـ دهنو انقلاب 8 ـ عمویی مطابق نقشه 1:250000پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، به دهستان شاپور از توابع بخش مذکور الحاق و مرکز این دهستان به روستای سیدحسین تغییر می‌یابد.
6 ـ بخش چنار شاهیجان از مجموع دهستانهای انارستان و سمغان به مرکزیت شهر قائمیه در تابعیت شهرستان کازرون ایجاد و تأسیس می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17788
تاریخ تصویب :
1384/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :