جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی
ماده1ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه کلیه مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی که مشمول استاندارد اجباری هستند و اختصاراً فرآورده‌های ساختمانی نامیده می‌شوند، براساس مفاد این تصویب‌نامه، مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
ماده2ـ در این تصویب‌نامه منظور از مؤسسه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مرکز، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است.
ماده3ـ مؤسسه اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید:
الف ـ پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان ظرف دو سال نسبت به استقرار و تجهیز یک آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت فرآورده‌های ساختمانی در مرکز استانها اقدام نماید.
ب ـ تا پایان سال 1386 نسبت به شناسایی امکانات موجود در کشور و گسترش آزمایشگاههای همکار اعم از بخش دولتی و خصوصی در قالب اجرای یک پژوهش اقدام و برای اعطای پروانه‌های لازم، با رعایت قوانین مربوط اقدام کند.
تبصره ـ مؤسسه موظف است با همکاری سازمان، مرکز و سازمان نظام مهندسی کشور برنامه زمان‌بندی اخذ پروانه استاندارد را متناسب با تشکیل آزمایشگاهها تدوین و به هیئت وزیران گزارش نماید.
پ ـ به همراه مرکز و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به تشویق واحدهای تولیدی مرتبط برای تشکیل تشکلهای صنفی و صنعتی (بخش خصوصی) به منظور کنترل کیفیت فرآورده‌های تولیدی اقدام نمایند.
تبصره ـ تا پایان سال 1386 به آزمایشگاههای شناسایی شده، مشاوره و آموزشهای لازم را ارایه تا بتوانند در قالب آزمایشگاه همکار مؤسسه، فعالیت نمایند.
ماده4ـ وزارت صنایع و معادن، وزارت کشور و سایر مراجع صدور پروانه‌های تولید براساس مصوبه نود و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تنها به تولیدکنندگانی پروانه تولید اعطاء کنند که تولید آنها بر مبنای استاندارد مشخص (اعم از ملی یا بین‌المللی) بوده و بتوانند بعد از تولید آزمایشی پروانه کاربرد علامت استاندارد را دریافت کنند.
ماده5 ـ تولیدکنندگانی که پیش از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه پروانه تولید اخذ کرده‌اند مکلف به دریافت نشان استاندارد تا پایان سال 1386 هستند.
تبصره1ـ فهرست تولیدکنندگان توسط مراجع صدور پروانه تولید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه تولیدکنندگان مشمول این تصویب‌نامه تا زمان مقرر نتوانند نشان استاندارد دریافت دارند، پروانه تولید آنها از سوی مراجع صادرکننده پروانه تولید، لغو می‌گردد.
ماده6 ـ مؤسسه با همکاری مرکز ظرف دو سال شیوه‌نامه‌های حمل و نقل، نگهداری و انبار کردن فرآورده‌های ساختمانی را تهیه و برای ابلاغ به توزیع‌کنندگان در اختیار وزارتخانه‌های ذی ربط قرار دهد. سازمان مکلف است این شیوه‌نامه‌ها را به کلیه پیمانکاران و مشاوران ابلاغ کند.
ماده7 ـ مؤسسه، مرکز، وزارت بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و مراجع صادرکننده پروانه تولید مکلفند تا ضمن تشکیل کارگروه نسبت به تهیه و تصویب آیین‌نامه نحوه هماهنگی و برنامه‌ریزی به منظور نمونه‌برداری و آزمایشات اتفاقی از واحدهای توزیع فرآورده‌های ساختمانی و شیوه برخورد متخلفان بر اساس قوانین مربوط اقدام نمایند.
تبصره ـ مؤسسه و مرکز با هماهنگیهای لازم بعد از تهیه شیوه‌نامه‌ها، بازرسان معرفی شده از دستگاه‌های اشاره شده در این ماده را آموزش دهند.
ماده8 ـ سازمان نظام مهندسی کنترلهای لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده‌های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملی مربوط به عمل آورده و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده‌های ساختمانی و اعتبار پروانه‌های مربوط از مؤسسه استعلام نماید.
ماده 9ـ مسئولیت اجرای دقیق مفاد این آیین‌نامه بر عهده مؤسسه بوده و تمامی دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با مؤسسه معمول نمایند، مؤسسه مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این تصویب‌نامه را به هیئت وزیران ارایه دهد.
تبصره ـ اعمال این آیین‌نامه توسط واحدهای مربوط به ترتیب اولویت از واحدهای بزرگ تولیدی صورت می‌گیرد.
ماده10ـ اعتبار مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای این تصویب‌نامه براساس پیشنهاد مشترک مؤسسه و مرکز به سازمان و پس از تصویب در قانون بودجه هر سال، در اختیار مؤسسه قرار خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17788
تاریخ تصویب :
1384/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :