جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور، موضوع نامه شماره 45752 مورخ 5/11/1384 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند « هـ »ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عـوارض و سایـر وجـوه از تولیـدکنندگان کالا، ارایـه‌دهنـدگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ‌ تصویب نمود:
1ـ فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1385 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌گردد.
2ـ در مواردی که کالاهای یادشده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می‌رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزاء نمی‌باشد.
3ـ در مواردی که کالاهای فهرست یادشده به صورت کارمزدی تولید می‌شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد.
تبصره ـ مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند « الف» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب1381ـ به صورت کارمزدی تولید می‌شوند، قابل تسری خواهد بود.
4ـ اقلام زیرمجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ)‌ ماده (3) قانون یادشده تعیین می‌گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1385
(جدول)

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت صنایع
موضوع :