جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه راجع به تدوین ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای مربوط به موضوعات مصادیق نظم و انضباط اداری و مالی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 184417/8768 هـ/ب مورخ 29/9/1384 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 69803/ت32396 هـ مورخ 15/12/1383 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1ـ از تاریخ اعلام ایراد، در بند (1) عبارت « و وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارتهای « موظف است» و « ارایه نماید» به ترتیب جایگزیـن واژه « موظفنـد» و عبـارت « ارایه نمایند» می‌گردند.
2ـ اجرای بند (4) تصویب نامه یاد شده از تاریخ اعلام ایراد متوقف می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :