جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین برنامه زمان‌‌بندی واگذاری سهام سه شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع و معدنی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 50979 مورخ 7/12/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند « الف» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
1ـ برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام سه شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مطابق جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌گردد.
2ـ برنامه زمان‌بندی واگذاری میزان چهل و نه درصد (49%) سهام شرکت صنایع سیمان زابل از شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به روش مزایده در سال 1385 مطابق جدول شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌گردد.
3ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در سال 1385 نسبت به ادامه عرضه سهام شرکتهای مصوب دارای برنامه زمان‌بندی فروش که عملیات واگذاری آنها تا انتهای سال 1384 به پایان نرسیده است، بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ با توجه به اولویتهای فروش سهام عدالت اقدام و در واگذاری آنها تسریع نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :