جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان تربیت بدنی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1384 که در مرکز استان گلستان تشکیل شـد، بـه استنـاد تبصـره (1) مـاده (69) قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مـالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به منظور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17789
تاریخ تصویب :
1384/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :