جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور

شماره17083/84/1 21/12/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصـویر بخشنامه شماره 17083/84/1 ـ 21/12/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی
بخشنامه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیار
با توجه به اجرای نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و به منظور سهولت در کار و جلوگیری از بروز وقفه در انجام مأموریت‌های محوله مطابق با قانون، به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات استان مربوطه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 72 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی اقدام نمایند.
بدیهی است مدت ابلاغ صادره برای اعضاء منتخب یکسال بوده و لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
17797
تاریخ تصویب :
1384/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :