جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب1358ـ
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ‌(8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصـره مـاده (22) قانون نظام هـماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
1ـ حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1/1/1385، یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000،350،1) ریال تعیین می‌شود.
2ـ حداکثر حقوق موضوع ماده‌(1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1/1/1385، هفت برابر بند (1) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.
3ـ کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می‌شود.
4ـ مفاد این تصویب‌نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاههای مشمول لایحه قانونی یادشده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17803
تاریخ تصویب :
1384/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :