جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انتزاع اختیارات و تعهدات دبیرخانه شورایعالی اشتغال و انتقال آن به وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به منظور ارتقای اثربخشی و تسریع در روند اشتغالزایی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط در سیاستگذاری اشتغال در اجرای بند (1) جزء « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب نمود:
تمام وظایف و اختیارات و تعهدات دبیرخانه شورای عالی اشتغال تا پایان مهلت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ با شرایط زیر ـ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتزع و به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل می‌شود.
1ـ تمام مستـندات مربوط به شـورای عـالی اشتغال، شامل صورتجلسات شورا و کمیسیون تخصصی آن به وزارت کار و امور اجتماعی ارایه شود.
2ـ تمام تعهدات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شامل:
الف) تعهدات مربوط به قراردادهایی که به شکل پرداخت وجوه اداره شده، تلفیق منابع وجوه اداره شده با منابع داخلی بانک‌ها و قراردادهای پرداخت یارانه به منظور تجهیز منابع داخلی بانک‌ها، براساس تفاهمنامه جداگانه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک‌های عامل.
ب) تعهدات مربوط به تضمین بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جریمه تأخیر در بازپرداخت تسهیلات پرداختی به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، براساس مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی کل کشور.
3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مرتبط با تعهدات مذکور در بند (2) و همچنین سایر تعهدات شورای عالی اشتغال را در ردیف‌های ذی‌ربط در قانون بودجه هر سال منظور خواهدکرد.
4ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ساختار سازمانی دبیرخانه شورای مذکور را از محل پست‌های بلاتصدی خود سازماندهی کند.
5 ـ مسؤول حُسن اجرای این مصوبه، وزیر کار و امور اجتماعی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش چگونگی اجرای آن را تا پایان سال 1385 به شورای عالی اداری ارایه خواهدکرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ فرهاد رهبر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17803
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :