جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 15685/020 مورخ 12/9/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب‌نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 هیئت وزیران الحاق می‌گردد:
« تبصره4ـ به سازمان حفظ نباتات اجازه داده می‌شود در صورت نیاز بخش کشاورزی به آفـت‌کـشهای جـدید که در کشور به ثبـت نرسـیده‌اند ولی در کـشورهای تولیدکنندة این سموم و یا کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابه ایران را دارند به مصرف رسیده و اثرات آن مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است، مجوز ورود و مصرف را پس از تأیید هیئت نظارت بر سموم و رعایت دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی" href="/tags/66025/قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-پروتکل-ایمنی-زیستی/" class="link">قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی ـ مصوب 1382ـ ، برای حداکثر دو فصل زراعی صادر نماید.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17809
تاریخ تصویب :
1385/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :