جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده1ـ مرکز آمار ایران که انجام سرشماریها و طرحهای آمارگیری را برعهده دارد، می‌تواند برای کلیه مراحل اجرای آنها از خدمات کارکنان دولت استفاده نموده و حق‌الزحمه آنان را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت کند.
تبصره ـ منظور از انجام سرشماری، اجرای کلیه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی نتایج سرشماریها است.
ماده2ـ در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری، اطلاعات موردنیاز با مراجعه به تمام خانوارهای ساکن و غیرساکن، کارگاهها، اماکن و غیره در آبادیها یا شهرهای کل کشور جمع‌آوری می‌شود.
ماده3ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده(1)، میزان کار مفید انجام شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسش‌نامه‌ها، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای موردنیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.
ماده4ـ مرکز آمار ایران مجاز است در ازای انجام فعالیتهای مذکور در ماده (3) این آیین‌نامه در سال1384، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام به پرداخت حق‌الزحمه کند.
تبصره ـ برای سرشماریها و طرحهای آمارگیری سالهای 1385 به بعد تا پایان برنامه چهارم توسعه، مبالغ موضوع این جدول سالانه متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.
ماده5 ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هریک از فعالیتهای موضوع ماده (1)، میزان پرداخت تا سقف مبالغ مذکور در ماده (4) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌شود که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهدکرد.
ماده6 ـ مرکز آمار ایران و ستادهای هماهنگی سرشماری مجازند با تأیید معاون اول رییس جمهور برای تأمین نیروی انسانی و اتومبیل موردنیاز سرشماری، با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد کنند.
تبصره ـ به کارگیری افراد موضوع این ماده، هیچگونه تعهد استخدامی برای مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط ایجاد نمی‌کند.
ماده7ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌کنند، حق مأموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و عنوانهای مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17811
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :