جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر
احتراماً در اجرای تبصره7 بند7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384 که به موجب نامه شماره 200111/77/210 ـ ط مورخ 20/1/1385 جانشین محترم رئیس و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است متن اصلاحی ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.
بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384:
بموجب این مصوبه ماده 18 آئین نامه اجرای قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد به شرح ذیل اصلاح می‌‌گردد؛
چنانچه پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاههای عضو و.....) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تأدیه می‌گردد.
تبصره1ـ چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 4/4/1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و یا به تأیید رسیده است، مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت کارشناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش‌‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است.
تبصره2ـ دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هیئت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالی‌ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه می‌باشد.
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق‌السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه است.
تبصره4ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهدشد.
تبصره5 ـ مفاد این ماده مانع از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهدشد.
تبصره6 ـ در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هردلیل هبه و یا بلاعوض و یا براساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کارشناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می‌گردد، در صورت تخفیف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است.
تبصره7 ـ این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد.
مدیرکل حقوقی، قوانین و امور مجلس ـ سعید محمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17811
تاریخ تصویب :
1385/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ستاد مبارزه با مواد مخدر
موضوع :