جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده1ـ بخش غیردولتی در این آیین‌نامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که براساس مجوزهای وزارت بازرگانی در چارچوب مقررات به امر سیلوسازی و نگهداری گندم اشتغال دارند.
تبصره ـ کارخانه‌های آرد موضوع این آیین‌نامه، کارخانه‌های دارای مجوز از وزارت بازرگانی می‌باشند.
ماده2ـ به منظور تشویق بخش غیردولتی، کارخانه‌های آرد و کشاورزان به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، دستگاه مباشر (شرکت بازرگانی دولتی ایران) مجاز است نسبت به پرداخت دو درصد بهای خرید تضمینی گندم (2050 ریال) به شرح ذیل و متناسب با شرایط منطقه و زمان اوج برداشت اقدام نماید:‌
الف ـ به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل گندم و جلوگیری از ازدحام وسائط حمل در زمان اوج برداشت، دستگاه مباشر موظف است درصورت عدم ظرفیت خالی تأسیسات نگهداری گندم در مبادی تولید و مصرف، گندم را به بهای تعیین شده، موضوع تصویب‌نامه شماره 84626/ت34626/ک مورخ 15/12/1384 با رعایت جدول پاکی خریداری نماید و علاوه بر بهای گندم، به ازای نگهداری هر کیلوگرم گندم (در فاصله زمانی اوج برداشت گندم تا زمان تحویل) ماهانه معادل 40 ریال به عنوان هزینه نگهداری پرداخت نماید.
ب ـ مدت زمان نگهداری بیش از 15 روز هر کیلوگرم گندم یک ماه و برای مدت کمتر از پانزده روز مبلغی تعلق نخواهد گرفت.
ج ـ زمان اوج برداشت هر شهرستان توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی و حداکثر زمان نگهداری برحسب شهرستان، توسط دستگاه مباشر تعیین و یک هفته قبل از شروع زمان خرید توسط دستگاه مباشر اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ماده3ـ کارخانه‌های آرد و بخش غیردولتی به منظور استفاده از امکانات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه موظف هستند گندم را مستقیماً از کشاورزان خریداری نموده و دستگاه مباشر نیز در زمان تحویل گندم از آنان صرفاً بهای خرید تضمینی گندم و هزینه نگهداری هر کیلوگرم در هر ماه 40 ریال را پرداخت می‌نماید.
تبصره ـ شرایط لازم برای اخذ مجوز ایجاد انبار و نگهداری گندم، با توجه به مفاد ماده (2) این آیین‌نامه توسط دستگاه مباشر به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ماده4ـ بهـای گندم و هزینه نگهداری موضوع این آیین‌نامه در زمان تحویل به دستگاه مباشر خرید، محاسبه و به بخش غیردولتی، کارخانه‌های آرد و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
ماده5 ـ گندم تحویلی به مراکز خرید درصورت وجود آلودگی و آفات انباری، توسط دستگاه مباشر و عاملین خرید دولتی قابل خرید نمی‌باشد.
تبصره ـ انواع آفات انباری و میزان مجاز آن توسط وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران تعیین و توسط دستگاه مباشر جهت آگاهی بخشهای ذی‌نفع، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ماده6 ـ هزینه نگهداری موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، به صورت علی‌الحساب در هزینه‌های تبعی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منظور و به دستگاه مباشر ابلاغ و رقم قطعی آن پس از پایان عملیات خرید و نهایی شدن، از محل ردیف 503019 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور پرداخت خواهد شد.
ماده7ـ نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه و ارایه گزارش نظارتی به هیئت دولت در هر شش‌ماه توسط کارگروهی به مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17816
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :