جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده1ـ چنانچه در هر یک از استانهای کشور، در اثر اجرای اقدامات مشخص از جمله جلوگیری از خروج غیر قانونی سوخت و نظارت بر مصرف، میزان مصرف سوخت به صورت سر جمع در هر فصل از سال 1385 و به صورت تجمع زمانی، از مقدار سر جمع مصرف، در مدت زمان مشابه سال1384 با تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با ملاحظه رشد مصرف سال 1384 و خصوصیات مصرف سال 1385 کمتر شود، 59 درصد ارزش سوخت صرفه جویی شده به قیمت خرید خارجی از سوی شرکت ملی نفت ایران به حساب خزانه استان واریز می‌گردد.
تبصره ـ میزان صرفه‌جویی مصرف سوخت ناشی از توسعه گاز رسانی شهری و روستایی و مصرف CNG در امر حمل و نقل و همچنین مصارف نیروگاهها و صنایع گاز سوز شده، مشمول صرفه جویی مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده2ـ وجوه واریزی مذکور به سر جمع اعتبارات مصوب استان افزوده شده و با تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در اولویت اول برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری و توسعه و تکمیل زیربناهای حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استانهای مرزی) اختصاص خواهد یافت تا بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه شود.
ماده3ـ گزارش عملکرد (مقداری و ارزش) بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور هر سه ماه یکبار، توسط وزارتخانه های نفت و کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17816
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كشور
موضوع :