جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران به کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 24/2/1/6595 مورخ 28/1/1385 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتـماعـی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از استانداران به انتخاب آنها تشکیل و اختیارات هیئت وزیران به شرح زیر به وزیران عضو کارگروه یادشده تفویض می‌گردد:
1ـ بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، موضوع تصویب‌نامه شماره 28503/ت33393 هـ مورخ 1/5/1384، موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ
2ـ ایجاد پست سازمانی و صدور مجوز استخدامی جهت تقویت تشکیلات استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها و سازماندهی واحدهای جدیدالتأسیس تقسیماتی، موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ـ مصوب 1366 ـ و بند «‌الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور.
3ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتقال نیروهای شاغل در کمیسیونهای تعزیرات حکومتی گندم و آرد و نان استانها به وزارت بازرگانی و همچنین انعقاد و تمدید قرارداد خرید خدمت کارکنان ادارات اتباع و مهاجرین خارجی.
تبصره ـ در تصمیم گیری در خصوص این بند، وزیر بازرگانی با حق رأی به ترکیب کارگروه یاد شده اضافه می‌شود.
4ـ ملاک تصمیم‌گیری در خصوص موارد مزبور موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یادشده است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/1/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :