جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358ـ
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 227706/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماه (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده (22) قـانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
1ـ حداقل حقوق موضوع ماده (3) لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1/1/1385 دو میلیون (000/000/2) ریال تعیین می‌شود.
2ـ مفاد این تصویب‌نامه در مورد بازنشستگان کلیه دستگاههای مشمول لایحه قانونی یادشده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجراست.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17819
تاریخ تصویب :
1385/2/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :