جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تنفیذ تصویب‌نامه‌های شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384و شماره 48018/ت34019هـ مورخ 22/8/1384، برای اجرا در سال 1385
هیئـت‌وزیران در جـلسه مـورخ7/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 7380/100 مورخ 21/1/1385سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویـب‌نامه‌هـای شـماره12290/ت33051هـ مـورخ24/3/1384 و شمـاره 48018/ت34019هـ مورخ 22/8/1384، برای اجرا در سال 1385 تنفیذ می‌گردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17821
تاریخ تصویب :
1385/2/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :