جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

اصلاح بند « هـ» اصلاحی ماده(3) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 125176/8417هـ/ب مورخ 12/6/1384 تصویب نمود:
در بند « هـ» اصلاحی ماده (3) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع تصویب‌نامه شماره74778/ت32468هـ مورخ19/12/1383 قبل از عبارت « تسهیلات درازمدت» عبارت « و با رعایت بند «ب» ماده(10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ » اضافه می‌گردد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17821
تاریخ تصویب :
1385/2/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :