جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 102198/8294هـ/ب مورخ 1/5/1384 تصویب نمود:
آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند « الف» ماده (5) واژه « مکلفند» به واژه « می‌توانند» اصلاح می‌شود.
2ـ در بند « ب» ماده (5) قبل از واژه « مکلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه می‌گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) حذف می‌شود.
3ـ بند « ج» ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده(9) ازجمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند.»
4ـ در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه « ارجاع» عبارت « شده یا» اضافه می‌گردد.
5 ـ در بندهای « هـ ، و ، ز» ماده (8) به ترتیب قبل از عبارتهای « تا میزان» و « حداکثر» و « از فوق‌العاده‌های» عبارت « در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1385/2/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :