جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

شماره16455/ت 35112 هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده1ـ به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که با علامت « 1 ـ م » مشخص شده‌اند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت تا مبلغ هشت هزار و چهارصد میلیارد (8,400,000,000,000) ریال اوراق مشارکت، موضوع جزء (1) بند « الف» تبصره (1) قانون یادشده را منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب بانکی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ردیف شماره « 310101» مندرج در قسمت سوم قانون یادشده واریز نماید.
ماده2ـ عاملیت توزیع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (1) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد و بانک یادشده می‌تواند عاملیت خود را به سایر بانکهای دولتی در کشور واگذار نماید.
ماده3ـ اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین‌نامه بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) تعیین می‌نماید، تحت نظر هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار، موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ چاپ و به عامل یا نماینده وی تحویل می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت، موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را تا پایان سال مالی 1385 و حداکثر تا اردیبهشت ماه سال 1386 تحت نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار، امحاء و مراتب را به تفکیک نوع، تعداد و ارزش آنها حداکثر یک ماه پس از آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت پرداخت بهای اوراق مشارکت مزبور و سود متعلقه را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم را به منظور پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین‌نامه طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی نموده و هزینه های مربوط به چاپ، تبلیغات و سود علی‌الحساب سال 1385 را از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1385 کل کشور تامین می‌نماید.
ماده5 ـ برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلـغ شش هـزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال از سرمایه‌های مردم، اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب دستگاههای استفاده‌کننده (شرکتهای تابع ذی‌ربط) که فهرست طرحهای استفاده‌کننده آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وفق قوانین و مقررات مربوط تعیین و تایید می‌گردد با رعایت ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه واریز نماید.
ماده6 ـ بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون یادشـده از محل منـابع داخلی شرکتهای استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سـود اوراق مشارکـت توسط هیئـت مدیره و مجـمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط مبنی بر بازپرداخت از محل منابع داخلی شرکتها با رعایت ترتیبات لازم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ضمن انتخاب بانک عامل نسبت به انتشار و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع جزء (3) بند یادشده از طریق بانک عامل اقدام نماید. طرح و مندرجات اوراق مشارکت اخیرالذکر بنا به پیشنهاد دستگاه استفاده‌کننده مربوط و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چاپ خواهد رسید.
ماده7 ـ اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌گردد.
ماده8 ـ هیئتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ انتشار هر سری، مدت، انواع و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را تعیین می‌نماید.
ماده9 ـ سود علی الحساب اوراق مشارکت بی‌نام موضوع این آیین‌نامه به صورت روزشمار و بر اساس نرخ سالانه پانزده و نیم درصد (5/15%) محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.
سود متعلق به اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه وفق مفاد بند (5) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380 ـ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده10 ـ یک نمونه چاپی از هر نوع اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه که به مهر چاپی نمونه مهر شده است، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌گردد.
ماده11 ـ اوراق مشارکت بازپرداخت شده موضوع این آیین‌نامه و کوپنهای سررسید شده مربوط که سود آنها پرداخت گردیده است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.
اعتبارات لازم به منظور پرداخت هزینه‌های امحای اوراق موضوع این آیین‌نامه بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی و یا از محل منابع داخلی دستگاههای استفاده‌کننده (شرکتهای تابع ذی‌ربط) موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره(1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تامین می‌گردد.
ماده12ـ بانک عامل موظف است در صورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه، به فروش اوراق خود قبل از پذیرش در بورس اوراق بهادار و قبل از انقضای سررسید آن، نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علی‌الحساب متعلقه در تاریخ بازخرید، اقدام و نسبت به عرضه و فروش مجدد اوراق مشارکت بازخرید شده مذکور به عموم اقدام نماید و در صورت عدم تحقق فروش مجدد اوراق یادشده، با کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق مشارکت مزبور را از محل منابع داخلی بانک و به حساب خود خریداری نماید.
ماده13ـ بانک عامل مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع ماده (5) را حسب مورد و بلافاصله و به تفکیک به حسابهای مستقل جاری ویژه‌ای که برای این منظور توسط اداره کل خزانه و به نام خزانه نزد بانک عامل افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
وجوه واریز شده به حساب خزانه داری کل، حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع ماده (5) طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله‌شده بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تخصیص و هزینه می‌گردد.
ماده14 ـ دستگاههای استفاده‌کننده موظفند تمهیدهای لازم را برای تامین هزینه‌های مربوط به تبلیغ، کارگزاری، حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت موضوع ماده (5) از محل منابع داخلی دستگاههای یادشده (شرکتهای تابع ذی‌ربط) معمول می‌دارند.
ماده15ـ سازمان حسابرسی به عنوان امین اوراق مشارکت موضوع ماده (5) این آیین‌نامه تعیین می‌گردد تا ضمن نظارت بر حُسن اجرای مصارف وجوه اوراق مشارکت، در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت اقدام کند. در صورت تحقق سود قطعی اوراق مشارکت با کسر سودهای علی الحساب پرداخت شده طی مدت اوراق مشارکت موضوع ماده (1) از محل پیش‌بینی اعتبارات لازم طی ردیف خاص در لایحه بودجه سال مربوط و در خصوص اوراق مشارکت موضوع ماده (5) از محل منابع داخلی دستگاههای ذی‌ربط (شرکتهای ذی‌ربط وابسته) تامین و وفق قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده16ـ بانکهای عامل مجازند با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، تمهیدهای لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به پذیرش و انجام معامله اوراق مشارکت بی‌نام موضوع این تصویب نامه در بورس اوراق بهادار به عمل آورند.
بانکهای عامل خدمات لازم را از قبیل نگهداری اوراق مشارکت مذکور و صدور تاییدیه به نام خریداران اوراق مشارکت ارایه می‌نمایند. بورس اوراق بهادار ترتیبات لازم را برای قبول معامله تاییدیه‌های صادر شده از سوی بانک عامل فراهم می‌آورد و در شهرستانها برای انجام معامله به بانکهای عامل نمایندگی خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17851
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :