جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح بند (4) تصویب‌نامه شماره603/ت15360هـ مورخ 26/1/1375

شماره26483/ت 33636 هـوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/3/1385 به پیشنهاد شماره 47/11/108/24204 مورخ 8/4/1384 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بنـد (2) تصویب‌نامه شماره 603/ت15360هـ مورخ 26/1/1375 حذف و بند (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« 4ـ دستگاههای موضوع بند (3) موظفند در مقابل ارایه لاشه بلیط قطار معادل پنجاه درصد (50%) از بهای پرداختی را به کارکنان خود پرداخت نمایند.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :