جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به درخواست ابطال برگ جریمه بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجه شماره هـ/82/65تاریخ: 17/2/1385
شماره دادنامه: 72
کلاسه پرونده: 82/65
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه80/842 موضوع شکایت آقای فرامرز ملکی به طرفیت، ستاد پیگیری اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه اتباع غیر مجاز به شرح دادنامه شماره 2403 مورخ 8/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه گزارش مأمور اداره کار مبنی بر اشتغال یک نفر کارگر افغانی به مدت سی روز فاقد مستندات قانونی بوده و مشخص نیست چگونه احراز نموده که کارگر به مدت سی روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نـیز بر این است که فـقط همـان روزی که مامـور کارگر خارجی را مشاهده نموده کارفرما مبادرت به استفاده از کارگر خارجی نموده مگر اینکه مستندات قانونی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه هیچگونه مستندی وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن دیگر مثبت صحت گزارش نمی‎باشد و کارفرما نیز منکر استفاده از کارگر خارجی بوده علیهذا حکم به ابطال برگ جریمه صادر می‎گردد و اداره کار مکلف به تعیین جریمه یک روز برای کارفرما می‎باشد. ب ـ شعبه دوم تجـدیدنظر در رسیـدگی به پـرونده کلاسه ت2/82/43 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی ـ اداره کل اشتغال خارجی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1638 مورخ 9/11/1381 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسـه 80/1509 به شرح دادنامـه شماره 1062 مورخ 2/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه مرجع تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ایراد و اعتراضی ننموده است به هر تقدیر نظر به اینکه مطابق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و آیین‎نامه اجرائی آن اعتراض کارفرما به برگ جریمه صادره در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی صالحه می‎باشد و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی خارج می‎باشد و دادنامه تجدیدنـظر خواسـته بـدون توجه به ایـن امر صـادر گـردیده لذا دادنـامه صادره مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی صادر می‎گردد. ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/938 موضوع شکایت آقای پرویز دارابی به طرفیت ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز (وزارت کار و امور اجتماعی) به خواسته اعتراض به صدور برگ جریمه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه 1380 به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 27/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بیگانه به عنوان کارگر در کارگاه شاکی احراز گردیده لذا مبلغ جریمه تعیین شده منطبق با مـوازین قانون بوده و چـون شـاکی در دادخواست تقدیمـی خویش اعتراض مـؤثری که نقض رأی مـورد اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاکی به لحاظ فقد دلیل مردود اعلام می‎گردد. دـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1081 موضوع شکایت آقای احمد سیدحسینی به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی ـ ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 16/7/1381 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در عداد افراد غیر ایرانی محسوب و چون در تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 رسیدگی به اعتراضات این افراد را (اتباع خارجی) از کارفرمایان ایرانی را در قلمرو مسـئولیت قضائی محاکم دادگـستری قرار داده اسـت، لذا صرفنظر از اینکه تخلفی صورت پذیرفته باشد، شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت تحت شماره‎های 23، 24 و 25 مورخ 2/2/1370 شکایت در دیوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‎نماید. ه‍ـ ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 2026 مورخ 9/11/1381 موضوع شکایت آقای جاوید برادران به طرفیت، وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه به شرح دادنامه شماره 2026 مورخ 9/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصادیق ماده 11 و حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد و طبق ماده 185 قانون کار دادگستری صالح به رسیدگی می‎باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجـه سال1380 کل کشـور استـخدام اتبـاع بیـگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههائی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام در می‎آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هرکارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‎شوند و کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‎توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. نظر به اینکه مراد مقنن از عبارت « دادگاه صالحه» دادگاههای عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه‎های شماره 1062 مورخ 2/8/1383 شعبه دوم تجدیدنظر، 793 مورخ 16/7/1381 شعبه بیستم، 2026 مورخ 9/11/1381 شعبه ششم که در خصوص مورد به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کرده‎اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شوند. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17851
تاریخ تصویب :
1385/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :