جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رأی شماره73 ـ74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شماره هـ/82/110 و 13تاریخ: 17/2/1385
شماره دادنامه: 73ـ 74
کلاسه پرونده: 82/13 ـ 110
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1ـ ابوالفضل خوبان 2ـ علی خوبان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/821 موضوع شکایت آقایان محمدعلی فرضعلی و علی کاکاوند به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته، ابطال آراء بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره1746 مورخ 25/12/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری منطقه 2 قزوین ذیل گزارش قسمت فنی شهرداری خطاب به شهرداری قزوین اظهار نموده که با توجه به محدودیت عمق واحدهای تجاری ایجاد گشایش معبر به لحاظ فنی مهندسی منطقی به نظر نمی‎رسد و مهندس ملکی به عنوان مسئول فنی دایره فنی شهرداری گزارش نموده امکان گشایش معبر نبوده و در صورت انجام آن ابعاد باقیمانده مغایر ضوابط شهرسازی می‎باشد و بالاخره با عنایت به نظریه نماینده دادگستری در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد رأی معترض عنه مخدوش تشخیص و رأی بر نقض رأی مورد اعتراض و اعمال رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادر می‎شود. ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه79/217 موضوع شکایت آقای ابوالفضل خوبان به طرفیت شهرداری مرکز ـ شهرداری منطقه 2 قزوین به خواسته نقض رأی صادره از کمیـسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 24/10/1379 چنین رأی صادر نموده است، سازمان مشتکی‎عنه طی لایحه جوابیه اعلام داشته بنا احداث شده توسط شاکی مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی بوده و کمیسیونهای ماده صد براساس تصویب نامه طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب سال 1373 و رعایت سه متر گشایش معبر به عمق سه مترمربع برای کلیه واحدهای تجاری خطی الزامی بوده و عرض یک واحد تجاری 5/3 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گردیده است که شاکی بدون رعایت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وی اقدام به احداث ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده است. با بررسی پرونده استنادی و دلایل طرفین تخلفی از مقررات در اقدامات سازمان مشتکی عنه مشهود نیست و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه شاکی عنوان نشده است، فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان شکایت وی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی‌عنه در خصوص ضرورت تعریض معبر عمومی و صدور پروانه احداث بنای تجاری با رعایت عرض معبر مزبور و اینکه احداث بنای تجاری بدون عقب‎نشینی لازم به شرح مندرج در پروانه احداث بنای تجاری مجوز قانونی نداشته است، دادنامه قطعی شماره 2215 مورخ 24/10/1379 شعبه ششم بدوی دیوان که اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض معبر مردود اعلام داشته، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فردنوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17851
تاریخ تصویب :
1385/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری قزوین
موضوع :