جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

رأی شماره 33 الی 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ساعات خدمت کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در یک هفته
شماره هـ/82/291تاریخ: 3/2/1385
شماره دادنامه: 33 الی 39
کلاسه پرونده: 82/291، 83/471، 84/217، 306، 630، 654، 785
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 3ـ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوی و اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3 موضوع شکایت خانم فرخنده سرمد به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به حذف دو ساعت اضافه کاری به شرح دادنامه شماره 1822 مورخ 18/8/1382 چنین رأی صادر نموده است، با وجود سه مرحله مکاتبات پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکیه در خصوص موضوع خواسته اعلام نشده است. عنایتاً با توجه به مجموع محتویات پرونده، خواستـه شاکیه را موجه و وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/321 موضوع شکایت خانم مهری طبائیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده نسبت به حذف دو ساعت اضافه کاری که در شرایط اضطراری ایران در موقع جنگ گذاشته شده بود و پرداخت مزایای دو ساعت اضافه کاری از مهرماه 1359 به شرح دادنامه شماره 1251 مورخ 18/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکیه بیش از 26 سال سابقه خدمت دارد علیهذا مشمول مقررات تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ می‎باشند لذا شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده به حذف دو ساعت اضافه کاری اضطراری در هفته و پرداخت مزایای قانونی دو ساعت اضافه کاری از زمان رفع اضرار صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/177 موضوع شکایت آقای سیداکبر سعادتی نصرآبادی به طرفیت، اداره آموزش و پرورش صحنه و اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به خواسته الزام مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت حقوق اینجانب از سال 1370 بابت اضافه کار ساعتی مازاد 22 ساعت به شرح دادنامه شماره 39 مورخ 18/1/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور برای دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس متوسطه 24 ساعت در هفته تعیین شده است و در تبصره یک آن قید شده است از ساعت کار هنر آموزان، مربیان طرح کاد، دبیـران شاغل در دبیرستان و مـربیان امـور تربیتی شاغـل در دبیرستان و هنرستان بـه شرط داشتن حـداقل مدرک تحصیلی لیسانس دو ساعت در هفته کسر می‎گردد و تاریخ اجراء آن 1/1/1370 اعلام شده است و بخشنامه شماره 74 مورخ 17/6/1361 وزارتی مورد استناد آموزش و پرورش با آیین نامه اجرائی و دستورالعمل و فوق‎الاشعار نسخ شده است. لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و از آنجا که وی موظف بوده فقط به مدت 22 ساعت در دبیرستان اشتغال داشته باشد ساعات اضافه بر آن از تاریخ 1/1/1370 به عنوان اضافه کار تلقی و مستحق مابه‎التفاوت و اضافه کاری می‎باشد و ساعت کار موظف وی تا زمان شمول تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل فوق ساعت تعیین و اعلام می‎شود و خواسته وی مازاد بر این محکوم به رد است. دـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/35 موضوع شکایت آقای حسن بهرام‎زاده به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه دیون حق‎التدریس به شرح دادنامه شماره 1913 مورخ 27/8/1383 چنین رأی صادر نموده است. با التفات به مکاتبات معموله فیمابین خواهان و اداره متبوع به استناد تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان تقلیل 4 ساعت از کار موظف هفتگی وی مورد پذیرش قرار گرفته است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص داده می‎شود. هـ ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/83/133 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم مریم آدم‌عارف به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 37 مورخ 16/1/1383 صادره از شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره663 مورخ5/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، اگر چه وزیر وقت آموزش و پرورش دو ساعت به سقف ساعات تدریس و هنرآموزان از 17/6/1361 ساعات تدریس آنان را 24 ساعت اعلام نموده است لیکن وزیر دیگر آموزش و پرورش پس از آن از تاریخ 1/1/1370 به موجب تبصره یک ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک طرح طبقه‎بندی مشاغل ساعات تدریس دبیران دارای لیسانس شاغل در دبیرستان را دو ساعت تقلیل داده است فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی بدوی فوق حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به پرداخت 2 ساعت اضافه کاری وی از تاریخ 1/1/1370 صادر می‎گردد و نسبت به قبل از آن تجدیدنظرخواهی وی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. وـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/44 موضوع شکایت آقای حمیدرضا اربابی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته کسر دو ساعت اضافه کار در هفته به شرح دادنامه شماره 1792 مورخ 13/8/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مقررات تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به ورود آن صادر می‎نماید. زـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1096 مورخ12/8/1379 شعبه هشتم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 77/1106 به شرح دادنامه شماره 1912 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوط به اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور به عهده وزیر آموزش و پرورش می‎باشد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مؤثر تشخیص با فسخ دادنامه بدوی با التفات به مراتب مرقوم رفته و اقدام مقام وزارت آموزش و پرورش تخلفی بر اقدامات مسئولین مرجع یادشده ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ح ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3161 موضوع شکایت خانم حوا قربان‌نیا به طرفیت اداره آموزش و پرورش بخواسته تقلیل ساعات کار از 24 ساعت به 22 ساعت به شرح دادنامه شماره1011 مورخ10/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوط در این زمینه به موجب اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذاشته شده است لذا بر این اساس وزیر وقت آموزش و پرورش با اضافه نمودن دو ساعت به سقف ساعات تدریس دبیران و هنرآموزان برابر بخشنامه شماره 74 مورخ 17/6/1361 ساعت تدریس دبیران را بیست و چهار ساعت در هفته تعیین نموده‎اند و شاکی نیز دلیلی دال بر تضییع حقوقش توسط اداره خوانده ارائه نکرده است. علیهذا شکایت نامبرده فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ط ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/83/550 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 704 مورخ 1/4/1383 صادره از شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 411 مورخ 30/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس بخشنامه‎های صادره از شورای امور اداری و استخدامی کشور دو ساعت کار هفتگی دبیران مدارس افزوده شده در سال1371 به موجب اصلاحیه ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزش موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور (ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی حداقل تعیین گردیده که به تشخیص وزیر آموزش و پرورش قابل افزایش می‎باشد) و بر این اساس تخلفی از مقررات در اقدامات اداره آموزش و پرورش متصور نیست و با توجه به تصمیم هیأت عمومی دیوان در این باره اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه مـزبور حکم بـه رد شکایت اولیه شاکی صادر و اعلام مـی‎گـردد. ی ـ شعبـه پـانزدهم در رسیـدگی بـه پرونـده کلاسه 81/1965 مـوضوع شکایت خانـم فاطمه طبائی‎رهبر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و مدیریت آموزش و پرورش به خواسته کسر ساعات کار هفتگی از 24 ساعت به 22 ساعت و حق‎الزحمه به شرح دادنامه شماره 858 مورخ 27/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به مفاد لایحه دفاعیه و تطبیق شکایت شاکیه و مفاد لایحه دفاعیه خوانده با قوانین و مقررات از جمله اصلاحیه ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدام کشور از آنجا که تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع قانون مذکور بر عهده وزیر آموزش و پرورش است شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختیار قانونی خود مدت خدمت آموزشی کارکنان آموزشی را در هفته 24 ساعت تعیین نموده است و تعیین مدت مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 1912 مورخ 21/12/1381 شعبه سوم تجدیدنظر، 1011 مورخ 10/5/1383 شعبه سیزدهم، 411 مورخ 30/3/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر، 858 مورخ 27/4/1384 شعبه پانزدهم که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17851
تاریخ تصویب :
1385/2/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :