×

رأی شماره 67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

رأی شماره 67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

رأی-شماره-67-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداریرأی شماره 67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری
شماره هـ/81/429تاریخ: 17/2/1385
شماره دادنامه: 67
کلاسه پرونده: 81/429
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان منطقه آزاد کیش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونه کلاسه 79/1039 موضوع شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی مورخ 22/4/1379 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 221 مورخ 16/2/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست و لایحه دفاعیه و اظهارات شاکی در شعبه و اوراق پرونده و متن آراء صادره ایراد و اعتراض مؤثری ارائه نکرده است که رأی را خدشه‎دار نماید لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/615 موضوع شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت، شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 حل اختلاف شهرداری به شرح دادنامه شماره 675 مورخ 15/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شرکت هواپیمائی کیش طبق نامه شماره 85324/179 مورخ 23/3/1379 وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش اعلام شده است و نیز شرکت هواپیمائی کیش در بند ثانیاً صفحه 5 این دادخواست شرکت را از شرکتهای تابعه سازمان منطقه آزاد کیش اعلام و نیز در نامه‎ای که به وزارت کشور (امور شهرداریها) به شماره 2/13149/1 مورخ 20/1/1379 نوشته است، اعلام نموده به موجب ماده 7 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.... (سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‎شود اقدام نماید.) و این شرکت (هواپیمایی کیش) نیز در راستای همین ماده تشکیل شده است و دولتی محسوب می‎شود و طرح دعوی دولت علیه دولت (شهرداری) در این دیوان طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 157 قانون اساسی و آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نمی‎باشد قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت هواپیمائی کیش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 675 مورخ 15/4/1381 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 15/5/1382 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض شرکت هواپیمائی تجدیدنظرخواه وارد به نظر نمی‎رسد، زیرا مطابق ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366 شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصـوب 1372 سرمایه شرکـتهای مناطـق مذکور متعلق به دولت می‎باشد و با عنایت به ماده 6 قانون فوق‎الذکر هیأت مدیره مناطق آزاد مذکور از طرف هیأت وزیران انتخاب می‎شود و مدیرعامل نیز از بین اعضاء هیأت مدیره به موجب حکم ریاست جمهور انتخاب می‎گردد و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده شرکت هواپیمائی تجدیدنظرخواه از شرکتهای تابعه و وابستـه به مناطق آزاد تجاری و صنعتی کیش می‎باشد لذا دولتی بودن شرکت فوق الاشاره محرز به نظر می‎رسد. بنابمراتب نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده وجها و دلایل مقیده صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه در این مرحله اعتراض خاصی که مورد امعان نظر قرار گیرد بعمل نیامده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اصل 173 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مـندرج در ماده اخیرالذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می‎باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‎شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 603 مورخ 15/5/1382 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 675 مورخ 15/4/1381 شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر قرار عدم استماع شکایت شرکت مزبور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 17851

تاریخ تصویب : 1385/2/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شركت هواپیمائی كیش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.