جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاح بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

شماره27563/ت 35205هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/3/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191258/8800هـ/ب مورخ 10/10/1384 تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد، در بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصـویب‌نامه شماره 28482/ت32825هـ مـورخ 10/5/1384، عبارت « و حداقل پنجاه درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تأمین می‌شود.» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17853
تاریخ تصویب :
1385/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :