جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

اصلاح بند (ب) تصویب‌نامه موضوع انتخاب آقای فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385

شماره16825/ت 35089هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 27315ـ313 مورخ 23/2/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‌
جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به جدول موضوع بند « ب» تصویب‌نامه شماره 23167/ت34874هـ مورخ 7/3/1385 الحاق می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17853
تاریخ تصویب :
1385/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :