جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (3) به ماده (32) آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی

شماره 35934/ت34713هـوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امورخارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 28/3/1385 بنـا به پیشنهـاد شمـاره 32515/1 مورخ 16/12/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصـره (3) به ماده (32) آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعـالیت سازمانهای غیردولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 27862/ت31281هـ مورخ 8/5/1384 اضافه می‌شود:
« تبصره 3ـ مؤسسات، مراکز، کانونها، بنیادها و انجمنهای فرهنگی، ادبی، هنری، مطبوعات، چاپخانه‌ها، ناشران، خانه‌های فرهنگی، آموزشگاههای آزاد، خبرگزاریها، کانونهای تبلیغاتی، فرهنگسراها و موزه‌ها و نظـایر آنها که به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوب 1365ـ و قوانین خاص و یا مصوبه شماره 2751/دش مورخ 15/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اخذ مجوز از وزارتخانه یادشده تأسیس شده یا می‌شوند و در اساسنامه آنها وصف غیردولتی تصریح گردیده است و انجمنهـای حفـاظت میراث فرهنگی، کماکان تابع قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احکام و تعاریف مندرج در این آیین‌نامه مستثنی بوده و می‌توانند از کمکها، اعانات و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیردولتی داخل کشور استفاده نمایند.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17869
تاریخ تصویب :
1385/3/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور خارجه
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :