جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.تاریخ 5/12/74 شماره دادنامه 201 کلاسه پرونده 74/107

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صراحت ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقی مبنی بربخشودگی مالیات برحقوق کارکنان وزارتخانه هاوموسسات دولتی شاغل درروستاهاو نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه وبودجه )به میزان 50% واینکه شرکتهای دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت باوزارتخانه هاوموسسات دولتی بوده وازمصادیق آنهامحسوب نمی شوند،لذادادنامه شماره 306 31/3/74 شعبه سوم درخصوص عدم تسری بخشودگی مندرج درماده اصلاحی مذکوربه کارکنان شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای طبق ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/74/107 1/5/1375
تاریخ 5/12/74 شماره دادنامه 201 کلاسه پرونده 74/107

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 3و16دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/1200موضوع شکایت
آقای عزیزاله شیرمحمدی بطرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته 1- بخشودگی 50 درصدمالیات منطقه محروم 2- مرخصی سالانه به مدت 45روز3- افزایش فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306-31/3/74چنین رای صادرنموده است :براساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکوردرماده 92قانون مالیات مستقیم شامل شرکتهای دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نمی گرددودرموردمرخصی سالیانه 45روزدستورالعملی به شرکت واصل نشده ودرموردفوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده 82 آئین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1/12/69اشعارداشته :تازمانی که دستورالعملهای مربوط به این آئین نامه به تصویب هیات مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرامی باشد.بدین لحاظ فوق العاده مذکورلغایت 30/12/70براساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است ،تخلفی ازمقررات وضوابط قانونی دراقدامات طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذاشکایت شاکی غیروارد تشخیص ورای به ردشکایت صادرواعلام می شود.
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/972موضوع شکایت آقای غلامعلی نیک رضابطرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366درباره 50% بخشودگی مالیات حقوق بشرح دادنامه شماره 482-14/6/74 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه اولادرماده 92قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی حقوق حقوق بگیران که درنقاط محروم خدمت می نمایندواز50% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایندهیچ گونه اشاره ای به اینکه فردشاغل درشرکت دولتی محروم از مزایای مذکورباشدملاحظه نمی شودوعبارت "50% مالیات حقوق بگیران شاغل درروستاهاوهمچنین درنقاط محروم ودورافتاده کشور"بطورعام بکاربرده شده است وبرابرتصویب نامه 44052/ت -250مورخ 14/4/68هیات وزیران ونامه شماره 2935-2/11/72 بخشداری جوین نیزایستگاه نغ آب جزدهستان محروم ازبخش جوین است وجزمناطق محروم کشورمحسوب شده است .ثانیاماده 4قانون محاسبات عمومی کشورنیزکه درتاریخ تصویب آن (سال 65)قبل از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366می باشدنمی تواندچندسال قبل ازتصویب قانون مالیاتهای مستقیم ،فردیاافرادی راکه طبق قانون اخیر مستحق استفاده ازمزایا50% بخشودگی مالیات حقوق می باشدازحق مذکور محروم نماید،درقانون ومقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده ومشتکی عنه نیزدلیلی برادعای خوددر خصوص موردارائه نکرده است ،به خصوص که رای شورای عالی مالیاتی شماره 11934/4/30مورخ 5/9/69نیزصراحتامقررمی داردکه طبق ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366بطورکلی حقوق حقوق بگیران شاغل درروستاها مشمول 50%معافیت ازپرداخت مالیات حقوق می باشندورای مذکورنیزبه شماره 358 قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع می باشد وعلیهذاحکم به ورودشکایت صادرواعلام می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022

7

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
201
تاریخ تصویب :
1374/12/05
تاریخ ابلاغ :
1375/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
قتل