جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تغییر واژه «خراسان» به «خراسان رضوی، شمالی و جنوبی» در ردیف (56) جدول شماره (2) پیوست تصویب‌نامه شماره 89901/ت34771هـ شماره 36000/ت34882هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14234ـ910 مورخ 4/4/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
در ردیف (56) جدول شماره (2) پیوست تصویب‌نامه شماره 89901/ت34771هـ مورخ 28/12/1384 واژه «خراسان» به عبارت «خراسان رضوی، شمالی و جنوبی» تغییر می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17889
تاریخ تصویب :
1385/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :