×

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

آیین‌نامه-اجرایی-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-و-جرایم-در-آزمونهای-سراسری آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری شماره 11276/ ت34865هـوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و بـه استنـاد مـاده (13) قـانـون رسیـدگی بـه تخلفـات و جرایـم در آزمـونهـای سراسری ـ مصوب1384- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ « آزمون سراسری» عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارند و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردند از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
تبصره ـ چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود، اشخـاص احصـاء شده در ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری ـ مصوب 1384ـ که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، نسبت به رفع ابهام اظهار نظر می‌نمایند.
فصل دوم ـ هیئتهای بدوی و تجدیدنظر
ماده 2ـ هیئتهای بدوی و هیئت تجدیدنظر برابر ضوابط قانون و این آیین‌نامه، تشکیل می‌شوند و مسئولیت رسیدگی به تخلفات در آزمونها را برعهده دارند. جلسات هیئتهای بدوی و تجدیدنظر با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در هر حال با سه رأی معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3 ـ هیئتهای بدوی و تجدیدنظر هر کدام دارای یک دبیرخانه می‌باشند که دبیر هر کدام توسط رییس آن هیئت به مدت سه سال انتخاب می‌شود. دبیرخانه هیئت تجدیدنظر در سازمان سنجش آموزش کشور مستقر می‌باشد.
ماده 4 ـ هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل وزارتخانه‌های مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل می‌شود و بودجه آن هر ساله در اعتبارات دستگاه مربوط منظور خواهد شد.
تبصره ـ محل تشکیل هیئت تجدید نظر در سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و بودجه آن هر ساله در اعتبارات سازمان یاد شده منظور خواهد شد.
ماده 5 ـ هیچ یک از اعضاء هیئتهای بدوی دستگاه برگزارکننده آزمون نمی‌تواند همزمان عضو هیئت تجدیدنظر باشد و همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند. رییس هیئت تجدیدنظر از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده 6 ـ اعضـای حقـوقدان هیئتهـای بدوی و تجدیدنظر به مدت دو سال انتخاب و منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد یا برکناری و جایگزینی آنها به ترتیب مقرر در قانون بلامانع است. حداقل مدرک تحصیلی آنها باید کارشناسی باشد.
ماده 7 ـ هیئتهای بدوی در صورت اطلاع و یا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شکایت یا اعلام توسط حوزه‌های برگزاری آزمون، بالاترین مقام اجرایی دستگاه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی،‌ انتظامی و گزارشهای مردمی، شروع به رسیدگی می‌کنند و وفق مقررات این آیین‌نامه تعیین تکلیف خواهند نمود.
ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات در آزمونهای موضوع این قانون در ابتدا با هیئتهای بدوی است. تصمیم هیئتهای بدوی در مورد بند (الف) ماده (6) قانون قطعی و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه متهم یا وکیل و یا نمایندگان قانونی وی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیئت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
تبصره ـ ابلاغ آرای هیئتهای بدوی و تجدید نظر وفق مقررات آیین دادرسی مدنی اعم از واقعی و قانونی می‌باشد.
ماده 9 ـ در خصوص جرایم مندرج در ماده (7) قانون، هیئتهای بدوی و تجدیدنظر حسب مورد موظفند جنبه جزایی عمل متهم را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار و دادسرای عمومی و انقلاب محل اعلام نمایند.
ماده 10ـ دبیرخانه هیأتهای بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از وصول درخواست تجدیدنظر آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و تاریخ وصول به تقدیم‌کننده تسلیم می‌کنند و موظفند در روی کلیه برگهای درخواست همان شماره و تاریخ را قید کنند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی نیز محسوب می‌گردد.
ماده 11ـ مکاتبات هیئتهای بدوی و تجدیدنظر با امضاء دبیران و ابلاغ حکم با امضای رؤسای هیئتها صورت می‌گیرد.
ماده 12ـ هیئت بدوی پس از بررسیهای لازم موارد تخلف را کتباًُ به متهم به تخلف ابلاغ می‌نماید و جهت دفاع از تاریخ ابلاغ ده روز به وی مهلت می دهد.
تبصره ـ در صورت درخواست متهم، هیأت می‌تواند مهلت را تا یک ماه افزایش دهد.
ماده 13ـ متهم می‌تواند در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیئت بدوی تسلیم کند، در غیر اینصورت هیئت به موارد تخلف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌کند.
ماده 14ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیئت بدوی سهو قلم یا اشتباهی رخ دهد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده باشد، هیئت بدوی رأساً و یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به متهم ابلاغ می‌شود. رأی هیئت در قسمتی که فاقد اشتباه است، در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در مرحلـه تجدیدنظر در تنظیم یا نوشتن رأی سهـو یا اشتباهی رخ دهد، همان مرجع آن را اصلاح می‌کند.
ماده 15ـ متقـاضی تجدیدنظر می‌توانـد درخـواست تجـدیـدنظر را در مهلت قانونی به هیئت بدوی یا هیأت تجدیدنظر تسلیم نماید. در صورت تسلیم درخواست به هیئت بدوی، دبیر هیأت مذکور موظف است پرونده را ظرف یک هفته به هیئت تجدیدنظر ارسال دارد.
ماده 16ـ هیئت تجدیدنظر طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی هیئت بدوی اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن پرونده را به هیئت بدوی اعاده والا مطابق مقررات اقدام به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ماده 17ـ چنانچه متقاضی تجدیدنظر از درخواست خود صرف‌نظر نماید، هیئت تجدیدنظر قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌کند.
ماده 18ـ هرگاه هیئت تجدیدنظر تحقیقات انجام شده بدوی را ناقص تشخیص دهد با بررسی پرونده اقدامات و تحقیقات مقتضی را انجام خواهد داد.
ماده 19ـ هیئت بدوی یا تجدیدنظر می‌تواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید.
ماده 20ـ هرگاه رأی هیئت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و محکوم علیه ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادره قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم الاجرا است. تنظیم رأی و ابلاغ آن در مرحله تجدیدنظر به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده 21ـ هیئتهای بدوی و تجدیدنظر پرونده‌ها را به نوبت رسیدگی می‌نمایند مگر اینکه به موجب قانون یا به تشخیص رییس هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده22ـ هیئتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامات اشخاص از مراجع ذی‌ربط (قضایی، امنیتی، انتظامی، اداری و غیره) استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیئتها پاسخ دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده 23ـ موارد رد اعضاء هیئتهای بدوی یا تجدیدنظر مطابق ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد.
ماده 24ـ آرای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر با رعایت قانون و این آیین‌نامه حضوری است.
فصل سوم ـ آزمون مجدد
ماده 25ـ هیئت بدوی مرجع تعیین و تشخیص موارد مندرج در ماده (11) قانون می‌باشد.
ماده 26ـ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات می‌تواند وظیفه بررسی اولیه پرونده داوطلبان و گزارشهای مربوط و کشف شبهه در خصوص وضعیت علمی داوطلبان را به عهده کمیته‌های تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور یا نهادهای ذی‌ربط واگذار نماید.
ماده 27ـ کمیته‌های تخصصی موضوع ماده (26) گزارشهای مربوط به شک و شبهه و یا تردید در صلاحیت علمی داوطلب را با ذکر جهات و دلایل آن به هیئت بدوی ارسال می‌کند.
ماده 28ـ هیئت بدوی با توجه به گزارشهای واصله درخصوص الزام و یا عدم الزام داوطلب به شرکت در آزمون مجدد رسیدگی و رأی صادر می‌نماید و مراتب به داوطلب ابلاغ می‌شود.
ماده 29ـ جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمونهای قبلی داوطلب.
ب ـ گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد.
ج ـ داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد.
ماده 30ـ چنانچه داوطلبان موضوع این آیین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته می‌شوند و مراتب با صدور رأی توسط هیئت بدوی به اطلاع داوطلب رسانده می‌شود.
ماده 31ـ نحوه و محتوای آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذیل می‌باشد:
الف ـ تعداد و نوع دروس امتحانی با تصویب هیئت بدوی تعیین می‌شود.
ب ـ تعداد سؤالات، نوع آزمون (تشریحی یا تستی)، مدت پاسخگویی و سطح دشواری سؤالات همانند آزمون اصلی می‌باشد.
ج ـ محل برگزاری آزمونها با در نظر گرفتن شرایط داوطلب از طرف هیئت بدوی تعیین می‌گردد.
د ـ زمان برگزاری آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هیئت بدوی تعیین می‌شود.
ماده32ـ نتیجه آزمون مجدد ظرف 15 روز پس از برگزاری آن از سوی واحد برگزارکننده به هیئت بدوی برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود.
ماده 33ـ چنانچه هیئت بدوی صلاحیت علمی داوطلب را پس از انجام آزمون مجدد احراز نماید، نتیجه آزمون اولیه داوطلب تأیید شده و به عنوان پذیرفته شده نهایی تلقی می‌گردد و به دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل قبولی معرفی می‌گردد. در غیر اینصورت مردود علمی شناخته شده و مراتب به وی و واحد ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ مؤسسات و آموزشگاههای آزاد
ماده 34ـ‌ هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) قانون مشارکت داشته باشد، مراتب تخلفات آنها پس از احراز به وسیله هیئتهای بدوی یا تجدیدنظر جهت اعمال مجازاتهای مقرر در قانون به مرجع صدور مجوز معرفی می‌گردد.
تبصره ـ مؤسسات یا آموزشگاههای دارای مجوز و یا فاقد مجوز در مورد جرایم ارتکابی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی می‌گردند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17897

تاریخ تصویب : 1385/5/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - دانشگاه آزاد اسلامی - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.