×

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم, کیش, چابهار, انزلی, اروند و ارس

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم, کیش, چابهار, انزلی, اروند و ارس

تصویب‌نامه-در-خصوص-بودجه-سال-1385-سازمانهای-مناطق-آزاد-قشم,-کیش,-چابهار,-انزلی,-اروند-و-ارستصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم, کیش, چابهار, انزلی, اروند و ارسشماره54313/ت35252 ک 11/5/1385

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم, کیش, چابهار, انزلی, اروند و ارس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصویب نمودند:
بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم, کیش, چابهار, انزلی, اروند و ارس مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است, تعیین می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریـخ 7/5/1385 به تـأییـد مقـام محتـرم ریـاست جمهـوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

قسمت اول ـ ماده واحده و تبصره های بودجه

تصویب نامه بودجه سال 1385 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش, قشم, چابهار, ارس, اروند و انزلی

الف) کلیات:
ماده واحده ـ به هیأت‌های مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش, قشم, چابهار, ارس, اروند و انزلی که از این پس به اختصار «سازمان» ها نامیده می‌شوند, اجازه داده می‌شود براساس بودجه مصوب سال 1385 سازمان‌های مذکور و با رعایت آئین‌نامه‌های مصوب و مفاد تبصره‌های این تصویب‌نامه, نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف ـ 1 این تصویب‌نامه, و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف و ب این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود, اقدام نمایند.
تبصره 1ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها حسب مورد بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2ـ به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اجـازه داده می‌شود از بین مؤسسـات حسابرسی, مورد تأیید سازمان حسابرس و بازرس قانونی هر سازمان را تعیین و به سازمان مربوط ابلاغ و گزارش آن را به شورایعالی ارائه نماید.
تبصره 3ـ به سازمانها اجازه داده می‌شود, به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های 84100 و 85100 از مؤسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات, تسهیلات دریافت نمایند.
تبصره 4ـ استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و روش‌های متداول تامین مالی به طریق زیر صورت خواهد گرفت:
1ـ جهت تامین اعتبارات ردیف 85100 به میزان 400 میلیون دلار, سازمان مدیریت از محل بند « د» تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور, از سرفصل فاینانس مندرج در بودجه سال 1385 کل کشور, جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق آزاد اختصاص می‌دهد. سهم هر منطقه آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهدشد.
2ـ اعتبار ردیف های 85100 و 86100 صرف ایجاد زیرساختهای مرتبط با آب, برق, گاز, سوخت, فاضلاب, مخابرات, ICT, راه و بندر, فرودگاه, انبار, ترانزیت, صنعت, عمران شهری, توریسم و جهانگردی خواهد شد. اعتبار ردیف 85120 قشم, منحصراً صرف پروژه تاسیس پل خلیج فارس خواهد شد.
تبصره 5 ـ اعتبار طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی سازمان‌ها ذیل برنامه ردیف3109800 قسمت سوم ب این تصویب‌نامه با عنوان تحقیق و بررسی می‌بایست جهت مطالعه راهکارهای لازم در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی, افزایش ظرفیت گردشگری, توسعه صادرات, انتخاب صنایع و تولیدکنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی, مسائل زیست محیطی مصرف ‌گردد. جزئیات پروژه‌های طرح‌های مزبور می‌بایست در موافقت‌نامه شرح عملیات, که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به‌طور مشخص درج گـردد. نتایج مربـوط به این تحقیقات و مطالعات تا پایان سـال 1385 به شورایعالی ارائه خواهد شد.
تبصره 6 ـ
الف ـ سازمان‌ها مکلفند کلیه امور و طرحهای مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شورای راهبردی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد که زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می‌شود, شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف 4100000) موافقت‌نامه‌های شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح‌های مزبـور را هر سه ماه یک بـار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند.
ب ـ سازمانها مکلفند متناسب با تحقق درآمدهای عملیاتی خود اعتبار طرحهای عمرانی موضوع بند الف این تبصره (فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ردیف 410000) را تخصیص و هزینه نمایند.
تبصره 7ـ به سازمانها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آئین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت بـه تمـدیـد مجـوز اقـدام نمی‌نمایند و یـا مجـوزهائی کـه ظـرف مهلت تعییـن شـده به بهره‌برداری نرسند (اعم از ایرانی یا خارجی) در سال 1385 جلوگیری به عمل آورد.
سازمانها مکلفند به دلیل دائمی بودن ماهیت این تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شورای عالی در این خصوص اقدام نمایند.
تبصره 8 ـ سازمان‌ها مکلفند آئین‌نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی, خدماتی, بازرگانی, صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند.
تبصره 9ـ به منظور هدایت و کنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه, به سازمانها اجازه داده می‌شود مطابق با مقررات شهرداری‌های مرکز استان مربوطه و یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند.
تبصره 10ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد, معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی عوارض اخذ نمایند.
تبصره 11ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت بخشنامه بودجه سال 1386 کل کشور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی, آن را برای سازمانهای مناطق آزاد ارسال نماید.
سازمانهای مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومی و یا فاینانس و سایر منابع قابل پیش بینی در بودجه عمومی سال 1386 براساس شرایط مندرج در بخشنامه مذکور, کلیات بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه خواهند نمود. پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال 1386 کل کشور, سازمانها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهائی سال 1386 نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورایعالی ارائه نمایند.
تبصره 12ـ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ماموریت داده می‌شود بمنظور اجرای کامل تصویبنامه شماره 1038/ت/28393 مورخ 16/1/1382 با استفاده از خدمات کارشناسان طبقه بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه نظام طبقه بندی مشاغل پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان سازمانهای مناطق آزاد اقدام و پس از تأیید اداره کل جبران نظامهای مزد وزارت مذکور, جهت اجراء به مناطق آزاد ابلاغ نماید.
ب) بودجه:
تبصره 13ـ سهم سازمانهای مناطق آزاد از اعتبارات دولتی مندرج در بودجه سال 1385 کل کشور به موجب قانون بودجه سال 1385 مبلغ 75/193 میلیارد ریال تعیین شده است. سهم هر یک از مناطق آزاد کشور از اعتبار مذکور توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهدشد.
تبصره 14ـ هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه‌ای هر یک از سازمان‌ها مندرج در قسمت دوم ـ الف و دوم ـ ب این تصویب‌نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:
1ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی, اداری و مالی, حداکثر تا میزان 15درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با موافقت مدیرعامل, مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
2ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی, اداری و مالی, حداکثر تا میزان 20 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره, مشروط بر اینکه درجمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
3ـ افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی, اداری و مالی, حداکثر تا میزان 30 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی, مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل حاصل نشود.
4ـ افزایش اعتبارات هر یک از ردیفهای ذیل فصل مصارف سرمایه‌ای حداکثر تا سقف 20 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.
تبصره 15ـ بودجه اصلاحی هر یک از سازمان‌ها همراه با گزارش توجیهی, با پیشنهـاد مدیرعـامـل و تصـویب هیـأت مدیـره, حداکـثر تـا پایـان بهمـن سـال 1385 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنـامه‌ریزی کشور بودجه اصـلاحی پیشنهـادی را جهت تصویب نهـایـی به شورایعالی ارسال خواهدکرد.
تبصره 16ـ سازمان‌ها موظف‌اند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه در قالب فرم‌هـای ابـلاغی دبیرخانه شورایعـالی تهیـه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره 17ـ اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ردیف 94100 قسمت دوم ـ ب این تصویب‌نامه توسط سازمانها در سال 1385 صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف, ب و ج این تصویب‌نامه, متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورایعالی متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده در بودجه و برای طرحهای مهم و یا ادامه دار عمرانی با موافقت دبیرخانه مذکور و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:
1ـ شـروع طرحهـای پیش بینی شده در بودجـه سازمانـهای مناطـق آزاد منـوط به‌وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود.
2ـ سازمان‌ها موظف‌اند به هنگام مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه‌ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد, به گونه‌ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد.
3ـ در صورتیکه بودجه سال 1386 سازمانهـای مناطـق آزاد تا پایـان سال 1385 به‌تصویب شورایعالی نرسد, سازمانها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1385 خود را به منظـور جلوگیری از ایجـاد وقفـه در انجـام کارهـا, در سال 1386 مورد اجراء قرار دهند.
4ـ به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی, به سازمانها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا‌به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان‌ها, خارج از ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقتنامه هزینه نمایند.
سازمان‌ها موظف‌اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت‌جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح‌های عمرانی, همراه با بودجه پیشنهادی سال 1386 خود به دبیرخانه شورایعالی ارسال نمایند.
5 ـ افزایـش اعتبارات هر یـک از طرح‌های عمرانی بودجه سال 1385 هر یک از سازمان‌ها, از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی (ردیف 94100) با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی, مشروط براینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 14 این تصویب نامه تغییری حاصل نشود, مجاز خواهد بود. دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منکعس خواهدنمود.
6 ـ دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه‌های متبادله طرح‌های عمرانی را به‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
7ـ آن دسته از طرحهائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است, نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
تبصره 18ـ به منظور افزایش کارآیـی کارکنان در جهت نیـل به اهداف سازمان‌ها, به‌هیأت مدیره سازمان‌های مذکور, اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثرتا نیم درصد (5/0%) درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 000/000/300/1 ریال برای هر منطقه با تصویب هیئت‌مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیف‌های فرعی مربوطه ذیل ردیف‌های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های سازمان‌ها داشته‌اند, پرداخت نمایند.
تبصره 19ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 96110 به‌منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات رفاهی, درمانی و قرض‌الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکتهای تعاونی و صندوق پس‌انداز رفاه کارکنان براساس دستورالعمل‌های مربوطه که به تصویب هیأت‌مدیره سازمان رسیده باشد, اختصاص دهند. سازمان‌ها می‌بایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند.
تبصره 20ـ به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق, جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های 95100 و 96200 قسمت دوم ـ ب این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل, تولید و صنعت, آبزیان و ترانزیت, پس از کسب موافقت دبیرخانه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر, مشارکت نمایند.
تبصره 21ـ در اجرای بند ت ماده 9 آئین‌نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری, سازمانهای مناطق می‌توانند از اشخاصی که در سال 1385 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند, به هنگام خروج مبلغ 50000 ریال دریافت و به‌حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
تبصره 22ـ به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری, ایجاد تاسیسات زیربنائی, ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی, احداث, اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگ‌های عمومی, اجرای طرح‌های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد, از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده, عوارض نوسازی سالانه به میزان پنج در هزار بهای آنها دریافت نمایند.
تبصره 23ـ به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید, این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره 24ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه سازی, احداث خانه‌های بهداشت, احداث آب انبارها و آبگیرها, بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم, جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها, اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید.
بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند با تنظیم و مبادله موافقتنامه داخلی با شوراها, براساس قانون مناقصات با اعمال نظارتهای لازم عمل نماید. بدیهی است که سقف اعتباری این موافقتنامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000, فصل 3030000, فصل 3070000, ردیف 4020900 از فصل 4020000) تجاوز نماید.
تبصره 25ـ اعتبارات مندرج در ردیف‌های 86100 منابع و 94200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهدبود.
ج) شرکتها:
تبصره 26ـ
1ـ سازمانها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سالهای 1382, 1383 و 1384 شرکتهای مادر تخصصی, تابعه و وابسته خود را تا پایان شهریور ماه 1385 جهت تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت, ادغام و یا انحلال به دبیرخانه شورای عالی ارسال دارند.
2ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است لیست شرکتهای قابل انحلال یا قابل ادغام را به‌همراه اساسنامه پیشنهادی شرکتهای قابل تداوم, تا پایان سال 1385 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد برساند.
تبصره 27ـ
الف ـ صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد, ممنوع است.
ب ـ فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه‌ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند, مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی‌باشد, می‌بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه‌گذارانی باشد.
تبصره 28ـ در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری, سازمان‌ها مکلفند پس از موافقت دبیرخانه, حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکت‌ها و مؤسسات مورد نظر, در آنها سرمایه‌گذاری نمایند.
تبصره 29ـ نمایندگان سازمان‌ها موظف‌اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه, سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابـداران رسمی ایـران را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان‌ها همچنین موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات, سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعـه حسابداران رسمی ایـران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
تبصره30ـ سازمانها می‌توانند, اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1385 خود در فصـل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عمرانی را به شرکتهای تابعه به صورت «‌تسهیلات» مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیأت مدیره سازمان پرداخت نماید. همچنین, سازمان می‌تواند به منظور تامین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیتهای خود که به شرکتهای تابعه محول کرده است, مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکتها اعطاء نماید.
د) پرداختهای انتقالی:
تبصره 31ـ هزینه‌های امور جاری و طرحهای پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورایعالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف‌های 41110 و 41120 تامین و پرداخت می‌گردد.
سازمانها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود, کل اعتبارات ردیف‌های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال بصورت هزینه انتقالی و قطعی به‌دبیرخانه شورایعالی پرداخت نمایند.
دبیرخانه مکلف است اعتبار ردیف 41120 را صرفاً در زمینة اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با شرح وظایف مناطق آزاد و ویژه هزینه نماید. عناوین طرحهـای قـابـل اجـرا از این ردیف با همـاهنگـی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین خواهد شد.
تبصره 32ـ به سازمانها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح‌های عمرانی در نواحی همجوار منطقـه مطابـق با شـرح عملیات مورد تفاهـم دبیرخانه, در قالـب موافقت‌نامـه‌ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان‌ها مبادله می‌شود پرداخت نمایند.
تبصره 33ـ به سازمانها اجازه داده می‌شود درحدود وصول درآمدهای خود, هزینه‌های انتقالی مندرج در ردیف‌های 42100, 43100, 44100, 45100 و 49100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را بعنوان هزینه‌های قطعی, در حسابهای خود منظور نمایند.
هـ) سهمیه واردات کالا و مواد اولیه:
تبصره 34ـ
1ـ سهمیه واردات کالا از سه منطقه آزاد کیش, قشم و چابهار به داخل کشور در سال 1385 به میزان 360 میلیون دلار تعیین می‌شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد. واردات مزبور کلاً می‌تواند بصورت کالای تجاری و یا همراه مسافر (بجز 5 قلم کالای حجیم) انجام شود.
2ـ سهم هر یک از مناطق آزاد از 5/1 میلیارد دلار کالا که بصورت تجاری از مناطق به سرزمین اصلی با استفاده از مجوز بند (2) تصویب نامه شماره 64648/ت29291 هـ مورخ 16/12/1382 وارد می شود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی, توسط دبیرخانه شورایعالی تعیین خواهدشد. تسهیلات و مقدمات مورد نیاز جهت تحقق این موضوع, از محل اعتبار ردیف 50000 توسط مناطق تامین خواهد شد.
3ـ سازمان‌ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای مسافری و تجاری خود را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17899

تاریخ تصویب : 1385/5/7

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.