×

آئین‎نامه اجرایی بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

آئین‎نامه اجرایی بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

آئین‎نامه-اجرایی-بند-(31)-تبصره-(2)-قانون-بودجه-سال-1385-کل-کشور

وکیل

آئین‎نامه اجرایی بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
شماره 42899/ت35033هـوزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (31) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‎نامه اجرایی بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده 1ـ به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به دلیل عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی در زندانها به سر می‌برند طبق ضوابط این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها به این قبیل مددجویان وام پرداخت می‌گردد.
ماده 2ـ زندانیان نیازمند موضوع این آیین‌نامه افرادی هستند که به پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی محکوم گردیده و به واسطه عدم کفایت دارایی و یا تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نباشند، تشخیص این امر به عهده ستادهای دیه مراکز استانها می‌باشد.
تبصره ـ محکومین به پرداخت دیه که با قید وثیقه آزاد می‌باشند و در صورت نپرداختن دین خود روانه زندان می‌گردند می‌توانند با تشخیص هیئت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استانها که در این آیین‌نامه ستاد دیه نامیده می‌شود و یا هیئت مدیره ستاد دیه مرکز از این تسهیلات بهره‌مند گردند.
ماده 3ـ اعطای تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه بوده که پس از درخواست مددجو و تأیید ستادهای دیه استانی از طریق اجرای احکام دادگستریها به شاکی خصوصی اعم از قائم‌مقامی محکوم علیه به ولی دم و یا مصدوم، از طریق سیستم بانکی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1ـ وام بابت دیه سهم‌الارث صغار به قائم‌مقام قانونی آنها و یا اداره سرپرستی دادگستری شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره 2ـ وام بابت دیه متعلقـه با توجه به حکـم دادگاه پس از اخذ حداکثر گذشت به ولی دم یا مصدوم پرداخت شده و تأدیه اقساط به عهده محکوم علیه خواهد بود.
تبصره 3ـ خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران در بهره‌مندی از تسهیلات این آیین‌نامه در اولویت خواهند بود.
ماده 4ـ حداکثر تسهیـلات اعطایی وام به زندانیان واجد شرایـط از منابـع مربوط به زندانیان واجد شرایط تا مبلغ کامل دیه یک مرد خواهد بود.
مبلـغ بازپرداخت وام، تعـداد اقسـاط آن طبـق جـدول پیوست آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، خواهد بود.
ماده 5ـ رانندگانی که به علت شرب خمر یا استفاده از داروهای روانگردان و یا مواد مخدر تصـادف نمـوده‌اند و یا آنکه پس از وقـوع حادثه، مصـدوم را با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین نیروی انتظامی به منظور فرار از تعقیب و مجازات رها کرده‌اند، مشمول کمک و مساعدتهای مربوط به این آیین‌نامه نخواهند بود.
ماده 6 ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به تفکیک هر یک از استانها براساس تعداد زندانیان مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت دادگستری و ستاد مرکزی دیه خواهد بود.
تبصره ـ کلیه ستادهای دیه استانی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش و آمار عملکرد خود را در اجرای این تبصره به ستاد دیه مرکز ارسال و ستاد مزبور نیز پس از جمع‌بندی تمامی گزارشها، گزارش نهایی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.
ماده 7ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان حداکثر معادل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.
ماده 8ـ تنظیم روابط بین افراد موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و بانک عامل درخصوص چگونگی تضمین‌ها و وثایق و سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه تابع مقررات مورد عمل در امور پولی و بانکی درخصوص تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.


جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و بازپرداخت و حداکثر قسط ماهانه (منضم به آیین‌نامه اجرایی بند 31 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور)

ردیف : 1
مبلغ وام (ریال) : تا /10.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 20
حداکثر مبلغ هر قسط : /500.000
ردیف : 2
مبلغ وام (ریال) : /10.000.000 تا /20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 25
حداکثر مبلغ هر قسط : /800.000
ردیف : 3
مبلغ وام (ریال) : /20.000.000 تا /30.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 30
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.000.000
ردیف : 4
مبلغ وام (ریال) : /30.000.000 تا /40.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 35
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.142.857
ردیف : 5
مبلغ وام (ریال) : /40.000.000 تا /50.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 40
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.250.000
ردیف : 6
مبلغ وام (ریال) : /50.000.000 تا /60.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 45
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.333.333
ردیف : 7
مبلغ وام (ریال) : /60.000.000 تا /70.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 50
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.400.000
ردیف : 8
مبلغ وام (ریال) : /70.000.000 تا /80.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 55
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.454.545
ردیف : 9
مبلغ وام (ریال) : /80.000.000 تا /90.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 60
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.500.000
ردیف : 10
مبلغ وام (ریال) : /90.000.000 تا /100.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 65
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.538.461
ردیف : 11
مبلغ وام (ریال) : /100.000.000 تا /110.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 70
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.571.428
ردیف : 12
مبلغ وام (ریال) : /110.000.000 تا /120.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 75
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.600.000
ردیف : 13
مبلغ وام (ریال) : /120.000.000 تا /130.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 80
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.625.000
ردیف : 14
مبلغ وام (ریال) : /130.000.000 تا /140.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 85
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.647.058
ردیف : 15
مبلغ وام (ریال) : /140.000.000 تا /150.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 90
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.666.666
ردیف : 16
مبلغ وام (ریال) : /150.000.000 تا /160.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 95
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.684.210
ردیف : 17
مبلغ وام (ریال) : /160.000.000 تا /170.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 100
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.700.000
ردیف : 18
مبلغ وام (ریال) : /170.000.000 تا /180.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 105
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.714.285
ردیف : 19
مبلغ وام (ریال) : /180.000.000 تا /190.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 110
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.727.272
ردیف : 20
مبلغ وام (ریال) : /190.000.000 تا /200.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 115
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.739.130
ردیف : 21
مبلغ وام (ریال) : /200.000.000 تا /210.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 120
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.750.000
ردیف : 22
مبلغ وام (ریال) : /210.000.000 تا /220.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 125
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.760.000
ردیف : 23
مبلغ وام (ریال) : /220.000.000 تا /230.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 130
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.769.230
ردیف : 24
مبلغ وام (ریال) : /230.000.000 تا /240.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 135
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.777.777
ردیف : 25
مبلغ وام (ریال) : /240.000.000 تا /250.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 140
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.785.714
ردیف : 26
مبلغ وام (ریال) : /250.000.000 تا /262.500.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 144
حداکثر مبلغ هر قسط : /1.822.916

توجه:
1ـ مابه‌التفاوت قسط ماهانه به قسط اول اضافه می‌گردد.
2ـ کارمزد متعلقه به اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17899

تاریخ تصویب : 1385/5/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.