جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نمی تواندبه شهادت عده ای مبنی براستماع اظهارمتوفی به داشتن فرزندی غیرازاشخاص مذکوره دروصیتنامه رسمی استنادکندزیرامطابق ماده 1301قانون مدنی ترتیب اثردادن به شهادت این قبیل شهودکه مودای شهادت آنان مخالف مدلول سندرسمی باشدجایزنیست .
حکم شماره 1393-4/9/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1393
تاریخ تصویب :
1327/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :